Høring ifm. afstandskrav til ikke almen boring

05-03-2021

Spørgsmål

Der er et ønske om at etablere et mindre husdyranlæg ca 10 meter fra et vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. Hvis vi vurderer der kan dispensere fra afstandskravet, skal naboer som også er forsynet med vand fra denne boring, høres? Og i forhold til dispensation til afstandskrav til naboskel, som er en mark uden nabobeboelse, skal ejer af marken høres?


Svar

Det fremgår af husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 1 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at afstandskravet er 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 

Der er i begge regelsæt en dispensationsmulighed i hhv. husdyrbruglovens § 9, stk. 3 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 7. Dispensationsreglerne kan anvendes, hvis overholdelse af kravet ikke er muligt, og kommunen skal ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til indretning og drift. 

Der findes særskilte høringsregler i både husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og det afhænger derfor af hvilken afgørelsestype, der er tale om. 

Disse regler erstatter ikke dansk rets almindelige regler om partshøring, jf. forvaltningsloven. Og det vil sige i de tilfælde hvor der ikke særskilt er specifikke regler om forudgående høring er det alene de almindelige regler om partshøring, jf. forvaltningsloven, som gælder.

For at være omfattet af forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring skal vedkommende have partsstatus. Se mere herom på Ombudsmandens hjemmeside: https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/partsbegrebet/  

Her kan læses nærmere om offentlighedsprocedurer i husdyrlovgivningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/20-21-begrundelse-offentliggoerelse-offentligheds-procedurer-mv/#2. Dette kapitel i vejledningen er under opdatering, da der bl.a. er sket en flytning af husdyrbruglovens § 55, stk. 2-5 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. januar 2021. Se denne høring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64345   

For forståelsen af husdyrbruglovens nabobegreb, herunder høring af naboer, se bl.a. dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/offentlighed-og-hoering/anmodning-om-afklaring-af-reglerne-i-offentlighedsprocedureren/ Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken