Høring af master og vindmøller

22-11-2017

Spørgsmål

I Aabenraa Kommune har vi nogle master og vindmøller i landzone. Da master og nu også vindmøller skal have deres egen adresse, er vi blevet i tvivl om, i forbindelse med, en høring af en miljøgodkendelse/tilladelse efter både den nye lov og den gamle lov, om ejerne af masterne og vindmøllerne skal høres?


Svar

Ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå et husdyrbrug er beliggende, anses for naboer til husdyrbruget. Se evt. https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Offentlighed%20og%20høring.ashx

Så ejeren af en mast eller vindmølle med en selvstændig adresse, der matrikulært grænser op til et husdyrbrug, er således også som udgangspunkt at betragte som en nabo til husdyrbruget.

Som hovedregel vil en kommune altid skulle inddrage naboer til et husdyrbrug i en udvidet offentlighedsprocedure efter husdyrbruglovens § 55 om udkast til afgørelser om godkendelser/tilladelser efter den tidl. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller husdyrbrugloven, når afgørelsen pr. definition anses for - eller vurderes - at medføre væsentlig virkning for miljøet m.v.

Tilsvarende er det en hovedregel, at en kommune vil skulle orientere naboer til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 56, stk. 1, om udkast til afgørelser om godkendelser/tilladelser efter den tidl. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller husdyrbrugloven, når afgørelsen ikke vurderes at medføre væsentlig virkning for miljøet m.v.

Bemærk dog husdyrbruglovens § 56, stk. 2, hvorefter kommunen kan undlade nabo-orientering, hvis kommunen skønner, at det ansøgte er af underordnet betydning.

Det ses at være relevant at gøre brug af undtagelsen efter husdyrbruglovens § 56, stk. 2, i tilfælde, hvor der ganske vist er en nabo-ejer af en mast eller vindmølle, men hvor hverken denne ejer selv eller andre fysiske personer har bopæl på samme matrikel, hvor masten eller vindmøllen er placeret.      


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken