Brugerbetaling på forannoncering af i-mærket landbrug

18-11-2019

Spørgsmål

Er der brugerbetaling på forannoncerng af IE-landbrug? MST skriver i deres FAQ: ”… Da bekendtgørelsens regler vedrørende særlige krav til godkendelsesbehandlingen for (i)-mærkede virksomheder i bekg. kapitel 6 har ophæng i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, er sagsbehandlingen i forbindelse med borgenes adgang til at se ansøgningsmaterialet af (i)-mærket virksomhed omfattet af brugerbetalingspligten”. Det er da lidt mærkeligt, hvis der er forskel på landbrug og virksomheder? Kan det passe?


Svar

Ved behandling af ansøgninger om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 eller 2, samt om godkendelse efter § 16 a, stk. 4, og tilladelse efter § 16 b, der kan medføre væsentlig indvirkning på miljøet, skal offentlighedsproceduren i husdyrbruglovens § 55 følges. For at kommunens sagsbehandling i henhold hertil kan blive brugerbetalingsbelagt skal betingelserne i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 og § 2 være opfyldt.

Der opkræves brugerbetaling såfremt husdyrbruget m.v. er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, og godkendelses- eller tilsynsmyndigheden:

• har behandlet en ansøgning om godkendelse eller andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5,
• har behandlet en ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 og opgaver efter kapitel 4 i husdyrbrugloven
• har behandlet ansøgning om tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven, hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år,
• har ført tilsyn efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven,

eller

• har ført tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven.

Miljøstyrelsens vurdering er, at høringsproceduren efter husdyrbruglovens § 55, er en del af kommunens behandling af ansøgning om godkendelse efter kapitel 3 i husdyrbrugloven. Dermed vil høringen efter husdyrbruglovens § 55 være brugerbetalingsbelagt, såfremt husdyrbruget er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken