Vurdering af ammoniakfølsom skov

02-10-2019

Spørgsmål

En landmand ønsker at udvide produktionen tæt på en skov, som kommunen vurderer har en meget høj naturværdi. Skoven fremgår ikke af de nye kort over kategori 3 skove. Har vi mulighed for at stille krav til ammoniakdeposition til skoven eller kan vi kun stille krav til de skove, som fremgår af de nye kort?


Svar

Det nye kort er vejledende. Kortet er lavet af Københavns Universitet på baggrund af en GIS analyse. Når I vurderer skoven, skal betingelserne for, at der er tale om ammoniakfølsom skov, være overholdt. De fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 nr. 3d. Der står mere i vejledningen i afsnittet om kortgrundlag, der anvendes i reguleringen: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/kortgrundlag-der-anvendes-i-reguleringen/#potam.

I afsnittet henvises der til Københavns Universitets rapport om GIS analysen. Da der er tale om en GIS-analyse, vil der være områder, som ikke er skov eller som ikke er ammoniakfølsom skov. Dette kan f.eks. være tilgroede § 3 arealer, hvor tilgroningen er på så lille en del af arealet, at størrelseskriteriet for skov ikke overholdes – eller der kan være sket rydninger af opvækst siden GIS analysen blev lavet. Andre steder lever skoven muligvis ikke op til definitionen på ammoniakfølsom skov, f.eks. hvor der ikke har været en lang skovkontinuitet, selvom skoven er på Videnskabernes Selskabs kort 1780.  Omvendt kan kommunen ligge inde med viden om andre skovarealer, der lever op til bekendtgørelsens kriterier, men ikke fremgår af det vejledende kort over potentiel ammoniakfølsom skov. Københavns Universitets rapport indeholder også en vejledning i, hvordan det vurderes, om skoven er ammoniakfølsom, og hvor meget ammoniak den kan tåle. Dette fremgår også af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13: https://husdyrvejledning.mst.dk/arkiv/2019/apr/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser-v5/#10


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken