skal rødlistearter med i naturvurderingen?

11-10-2019

Spørgsmål

Ovenstående spørgsmål er udsprunget af et snitflademøde med vores naturteam og jeg vil gerne høre jeres holdning til det: I § 34 stk 1 nr. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen står der, at, vi i forbindelse med godkendelse og tilladelser, skal vurdere på: ”væsentlige virkning på miljøet i forhold til navnlig natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning”. Her kigger vi på §3, bilag IV arter, natura 2000 og udpegningsgrundlag herfor, kategori 1, 2 og 3 natur, habitatbekendtgørelsen mv., men vi har haft en dialog med vores naturteam om relevansen af at inddrage rødlistearter. Hvad er jeres holdning til dette? Kan vi afvise at give en godkendelse på baggrund af tilstedeværelsen af en rødlisteart eller kan kommunen/ansøger omvendt komme i klemme i forbindelse med en eventuel klagesag ved ikke at have vurderet på dette? De officielt tilgængelige data om dette kan findes på naturdata, men rygterne vil vide at nogle observationer bliver registreret på fugleognatur.dk i stedet, vil det være tilstrækkeligt blot at bruge naturdata for en eventuel vurdering af rødlistearter? og hvis vi forventes at gøre dette kunne man så forestille sig, at søgemulighederne på naturdata blev udvidet, så man kunne vælge hvilke kategorier indenfor rødlisten man fik vist og også gerne flere opmålingsmuligheder.


Svar

Det kommunen skal vurdere, i forhold til om husdyrbruget har ”væsentlige virkning på miljøet i forhold til navnlig natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet,
udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning”
, er primært afgrænset til det generelle beskyttelsesniveau, der i forhold til naturvurderingerne omhandler ammoniakpåvirkningen fra anlægget. Dette er reguleret i §§ 25 -30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som omhandler beskyttelse af kategori 1,2 og 3 natur.
Da den væsentligste påvirkning af naturen fra et husdyranlæg er påvirkningen med ammoniak, skal kommunen således først og fremmest foretage denne vurdering, ved at sikre at det generelle beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning af natur er overholdt. Er det ikke det, og kan det ikke komme til det ved at fastsætte vilkår, kan kommunen ikke godkende en etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug. Dette følger af § 24, stk. 1.
Derudover kan kommunen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 2 i særlige tilfælde fastsætte vilkår, jf. stk. 3-5, om krav til maksimal deposition med ammoniak på naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, men som ikke er kategori 1- eller 2-natur, samt på kategori 3-natur.
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er muligt for kommunen, at meddele afslag eller sætte vilkår om begrænsning af ammonaikemission fra anlægget alene med henvisning til tilstedeværelse af rødlistearter. Derimod vil oplysninger om tilstedeværelsen af disse arter, specielt i den udstrækning at arterne indikerer, at kategori 3 naturtypen er særlig ammoniakfølsom, bidrage til vurderingen af naturens tålegrænse. I de tilfælde vil viden om deres tilstedeværelse kunne være med til at understøtte nødvendigheden af, at begrænse ammoniakdepositionen til et sådant område med henvisning til dets tålegrænse.
Herudover findes der en afslagsmulighed i § 36, stk. 7, hvilket er forklaret nærmere i vejledningen på følgende måde:
Det følger af denne regel, at kommunen skal meddele afslag på en godkendelse eller tilladelse, hvis skade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, herunder beskyttede arter, ikke kan forhindres, selvom beskyttelsesniveauet for ammoniak m.v. overholdes. Ved skade forstås, at det på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget med det ansøgte vil medføre en påviselig biologisk ændring af et internationalt naturbeskyttelsesområde, herunder beskyttede arter, selvom beskyttelsesniveauet i denne bekendtgørelse er overholdt. Bestemmelsen har således et yderst snævert anvendelsesområde”.
Heller ikke denne bestemmelse vil kunne bruges til at give afslag med henvisning til tilstedeværelse af rødlistearter.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken