Sammenhængen mellem naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændring og husdyrlovens periodisering over otte år

02-10-2020

Spørgsmål

I husdyrloven vurderes miljøbelastningen på kategori 3 som merbelastning ift. nudrift og 8 årsdrift. Der sker således en nulstilling af merbelastningen hvert 8. år. Hvordan spiller det sammen med Naturbeskyttelsesloven, hvor der jo findes et forbud mod tilstandsændring. Hvordan kan det være, at periodiseringen jf. husdyrloven kan ske over 8 år?


Svar

I følge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af en række naturtyper. Denne bestemmelse afspejles i husdyrreguleringen, ved at kommunen skal vurdere, om det ønskede projekt vil resultere i en sådan tilstandsændring af kategori 3 natur. I husdyrreguleringen forudsættes det, at en merbelastning på under 1 kg ikke påviseligt kan resultere i tilstandsændringer af de pågældende naturtyper. Se også tidligere helpdesksvar herom: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/natur/dilemma-mellem-husdyrbrugbekendtgoerelsen-og-naturbeskyttelsesloven/ 
Derfor skal kommunerne først ved merdepositioner over 1 kg tage stilling til, hvorvidt husdyrbrugets ønske om ændring vil resultere i en tilstandsændring af naturtypen. Denne metode er beskrevet i husdyrvejledningen her https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#10 og er desuden beskrevt i klagenævnspraksis. Se feks. https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/31a7b44d-51e2-4146-bcac-f5cf9e7800b2?highlight=NMK-131-00240
Når man efter husdyrreguleringen vurderer, hvor stor merbalastningen til et naturområde er som følge af ønsket om ændring eller udvidelse, ser man ikke kun på forskellen mellem den aktuelle belastning og belastningen som følge af det ønskede projekt. Man går også 8 år tilbage. Dette skal sikre, at man undgår, at et husdyrbrug udvides lidt ad gangen og derfor f.eks. aldrig opnår en merbelastning på over 1 kg, og det derfor ikke bliver vurderet om et givent naturområde beskyttet efter kategori 3, vil ændre tilstand som følge af den øgede belastning.
Det er kommunen, der administrerer naturbeskyttelseslovens § 3 og skal vurdere, om en hvilken som helst ønsket aktivitet vil resultere i en ændring af en beskyttet naturtypes tilstand. Miljø- og fødevareklagenævnet har i flere afgørelser slået fast at også naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, skal vurderes i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Grænsen på 1 kg N og sikringen af, at der ses på samtlige udvidelser 8 år tilbage i husdyrreguleringen, skal ses som en hjælp til at ensrette og lette arbejdet med at vurdere belastningen af naturområderne i husdyrsager. 
Der er med andre ord ikke med reglerne i husdyrreguleringen afskåret muligheden for at foretage en selvstændig vurdering efter nbl, hvis kommunen finder et sagligt grundlag for det. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken