Overgang til stipladsmodel uden ændring/udvidelse

01-02-2018

Spørgsmål

Et husdyrbrug fik i 2014 en § 12-MGK, hvor ammoniakfordampningen steg fra ialt 1.000 kg N og op til ialt 2.000 kg N, hvilket medførte en merbelastning på 0,9 kg N/ha/år på et nærliggende meget kvælstoffølsomt overdrev. Da det efterfølgende har vist sig muligt at få plads til lidt flere dyr, uden at udvide/ændre på bygningerne, ønsker landmanden at gå over på stipladsmodellen. Når produktionsarealerne lægges til grund, viser det sig, at ammoniakfordampningen over de sidste 8-år beregnes til at stige fra i alt 1.000 kg N til nu i alt 2.500 kg N, hvilket medfører at belastningen til det nærliggende overdrev stiger til 1,2 kg N/ha/år, hvilket er problematisk. Der er ingen stigning i fordampning og deposition i forhold til nudriften, da der ikke er kommet nye produktionsarealer til siden 2014. Hvad gør vi som kommune?


Svar

Miljøstyrelsen forstår ud af spørgsmålet, at det pågældende overdrev er kategori 3-natur, som det er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 3, litra c.

 

Det er rigtigt, at I skal lægge 8-årsdriften til grund, og således udregne merdepositionen efter stipladsmodellen. Ammoniakemissionen fra produktionsarealerne - udregnet med de nugældende emissionsfaktorer pr. m² - lægges således til grund både i beregningen af situationen for 8 år siden og det ansøgte. Kommunen kan dog kun sætte vilkår, hvis det ansøgte ifølge beregningen medfører en merdeposition på kategori 3-natur på mindst 1 kg N pr. ha pr. år, og det pågældende naturområde, det aktuelle overdrev, har en særlig regional eller lokal beskyttelsesinteresse og/eller en høj naturkvalitet. 

 

Se nærmere herom i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 28, jf. § 35, stk. 2-5, navnlig § 35, stk. 4. 

 

Resulterer den ønskede udvidelse i en merdeposition på 1,2 kg i forhold til 8-årsdriften, skal kommunen foretage en vurdering af, om naturområdet lever op til kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 stk. 4 og 5. Herefter skal kommunen foretage en vurdering af, om totaldepositionen fra anlægget sammenholdt med den aktuelle baggrundsbelastning vil udgøre en risiko for naturtypen. Se mere herom i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13, http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#10


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken