Kumulativ indvirkning fra ikke-husdyrbrug

17-03-2020

Spørgsmål

Godkendelsesbekendtgørelsens § 26 fastlægger, hvilke husdyrbrug der skal indgå i opgørelsen af kumulation, når max. N-dep til kategori 1 natur skal fastlægges. Når der er tale om en miljøgodkendelse efter § 16A, skal ansøger udarbejde miljøkonsekvensrapport. I den forbindelse er der en række supplerende oplysningskrav jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3 og bilag 1, pkt. D. Herunder vedr. kumulative indvirkninger. Hvis der ligger et biogasanlæg i nærheden, skal det så indgå i den kumulative vurdering jf. miljøkonsekvensrapporten? Og kan det dermed få betydning for den maksimale deposition jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 26 fra det ansøgte til nærliggende kategori 1 natur.


Svar

Som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 er det kun husdyrbrug, der skal indgå i kumulationen. Biogasanlæg skal dermed ikke medtages i fht. kumulation i bekendtgørelsens § 26.

Miljøkonsekvensrapporten er en del af miljøkonsekvensvurderingen. Miljøkonsekvensvurderingen er en proces, der følger af VVM-direktivet. Ved at læse miljøkonsekvensrapporten skal kommunen kunne vurdere alle tænkelige miljø- og sundhedsproblematikker, som det ansøgte kan resultere i.

Kommunen skal være opmærksom på, at vurderingen i miljøkonsekvensrapporten, skal se det på det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet, og ikke kun på natur.

Det er ikke fastlagt i reglerne, hvad der skal inddrages i fht. kumulationsindvirkninger på miljøet i miljøkonsekvensrapporten, jf. bekendtgørelsen bilag 1, pkt. D.

Derfor kan den kumulative indvirkning af biogasanlægget inddrages i miljøkonsekvensrapporten, hvis det findes relevant.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken