Kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur

08-10-2021

Spørgsmål

I vejledningen står der, at kun overdrev, mose og hede, der i sig selv opfylder størrelseskravet (dvs. 2500 kvm), er omfattet af kategori 3. I kortet over kategori 3 natur indgår der dog overdrev under 2500 kvm. Spørgsmål 1: Hvis et overdrev er under 2500 og ligger op af kat. 3 mose, er det så omfattet af kat. 3, eller er det "kun" § 3 beskyttet natur? Spørgsmål 2: Hvis et overdrev under 2500 kvm ligger op af en eng, er det så omfattet af kat. 3? Eller er det en fejl i kat. 3 kortet?


Svar

Et overdrev, der i sig selv er under 2500 m², er ikke omfattet af kategori 3 natur. Ligger det op af en § 3 beskyttet mose eller eng, og naturtyperne tilsammen overholder størrelseskriteriet for § 3-beskyttelsen, vil det være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kortet over kategori 1,2 og 3 er et vejledende kort. Det er lavet med baggrund i udtræk fra Danmarks Arealinformation af registreringen af naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Du kan læse mere i vejlednings afsnittet ”kortgrundlag der anvendes i reguleringen” .Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken