Kan totaldepositionskravet til kategori 1 natur ændre sig ved revurdering?

22-12-2021

Spørgsmål

I maj 2017 meddeles der en miljøgodkendelse til udvidelse af en husdyrproduktion. Der er tale om et IE brug. Godkendelsen er blevet udnyttet. På dette tidspunkt var der fra husdyrbruget en ammoniakpåvirkning af et kategori 1 naturområde på totalt 0,4 kg N/ha/år. Der var på daværende tidspunkt kun eet andet husdyrbrug i nærheden, så total-depositionskravet var på 0,4 kg N/ha/år overholdt. Ifm. revurdering af miljøgodkendelsen er der foretaget en ny beregning af total-depositionen på det samme naturområde. Denne gang efter stiplads-modellen. Total-depositionen er ved denne beregningsmetode nu beregnet til 0,6 kg N/ha/år. Derudover er der siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2017 blevet opført et nyt husdyrbrug i nabokommunen, så der nu er to husdyrbrug i nærheden (i overensstemmelse med beregningsreglerne i § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Dermed er total-depositionskravet nu 0,2 kg N/ha/år. Vores spørgsmål er, om det kan være rigtigt, at stiplads-modellen betyder, at totaldepositionen øges fra 0,4 kg N/ha/år til 0,6 kg N/ha/år? Får det nye husdyrbrug i nabokommunen den konsekvens, at det pågældende husdyrbrug nu skal overholde de 0,2 i stedet for de 0,4 kg N/ha/år?


Svar

Ja, det er rigtigt forstået. Godkendelser til IE-husdyrbrug skal revurderes bl.a. med henblik på, at vurdere om husdyrbruget fortsat lever op til kravene om totaldeposition til natur jf. §§ 26 og 27.  
Revurderingen skal ganske rigtigt foretages på baggrund af beregninger med udgangspunkt i produktionsarealets størrelse. Ved overgang til beregning efter stipladsmodellen kan der være ændringer i resultatet af totaldepositonsberegningerne i forhold til den tidligere udregning på baggrund af antal dyr. Stipladsmodellen bygger på nyeste faglige viden. Vær opmærksom på, at der er forskel på resultatet af totaldepositionsberegningen alt efter om man har valgt at bruge brutto- eller nettoproduktionsareal.

Kravet til størrelsen af husdyrbrugets ammoniakdeposition vil afhænge af, om der er kumulation med andre husdyrbrug i området på tidspunktet for vurderingen jf. § 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da der er kommet et husdyrbrug mere siden godkendelsen blev givet er kravet ikke længere fra 0,4 kg N/ha/år, men 0,2 kg N/ha/år.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken