Kan man stille vilkår til drift af naturareal?

26-11-2018

Spørgsmål

En kvægproducent ønsker at udvide sin kvægproduktion på en ejendom, som ligger tæt på et beskyttet overdrev. Overdrevet påvirkes med en merdeposition på mere end 1 kg N/ha/år, og kommunen skal derfor foretage en vurdering af, om der skal stilles krav om maksimal ammoniakdeposition til overdrevet. Samtidig gøder landmanden overdrevet som vedvarende græs. Det vurderes, at han har gjort dette 'altid', men fordi overdrevet har en lang kontinuitet, et relativt tyndt jordlag og bliver afgræsset, er det kommunens vurdering, at det på trods af gødningen alligevel har karakter af beskyttet overdrev. Landmanden ejer ikke selv arealet men forpagter det og afgræsser det med sine kvier. Overdrevet er fredet og skal afgræsses, men der står i fredningskendelsen intet om gødskning. Dele af overdrevet har en høj artsdiversitet og er meget værdifuldt. Mit spørgsmål er, om vi som kommune har mulighed for at stille krav til anvendelsen af gødning på overdrevet i forbindelse med miljøgodkendelsen. Altså - kommunen godkender efter en konkret vurdering en vis merdeposition på mere end 1 kg N/ha/år, idet der samtidig stilles krav om, at gødskning ophører på overdrevet. Dette ville være til naturens fordel og ville også være til landmandens fordel, såfremt hans udvidelse hermed lettere kunne godkendes. Det er vores umiddelbare vurdering, at det formodentlig ikke er muligt i en husdyrgodkendelsessag at stille vilkår om driften af et naturareal - og formodentlig slet ikke når det ikke ejes af ansøger selv - men jeg vil gerne høre husdyrhelpdesks svar. Jeg vil også gerne høre husdyrhelpdesk generelt om, hvorvidt der kan stilles vilkår til naturpleje i forbindelse med en husdyrgodkendelse - det kunne også være vilkår om oprensning af et vandhul, som i forbindelse med en udvidelse vil modtage en større ammoniakdeposition eller andre eksempler.


Svar

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i flere sager afgjort, bl.a. NMK-131-00256 og NMK-131-00185, at det ikke er muligt at stille krav om naturpleje som virkemiddel til at kompensere for den ekstra ammoniak, et beskyttede naturareal bliver belastet med fra udvidelsen af husdyrbruget. Nævnet formulerer det således i NMK-131-00185:
"Nævnet finder i lighed med kommunen, at effekten af naturpleje ikke kan indgå i beregningen af ammoniakdepositionen foretaget i det elektroniske ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Det er således også nævnets opfattelse, at vurderingen af det ansøgte projekts betydning for moseområdet øst for minkfarmen må foretages uden inddragelse af det planlagte naturplejeprojekt".

Nævnet pointerer i sagerne, at kommunen ikke kan godkende et husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås i forhold til den specifikke ammoniakbelastning, at beskyttelsesniveauet for ammoniakbelastningen overskrides. 

Miljøstyrelsen læser afgørelserne sådan, at fordi andre tiltag i området, mindsker belastningen ændrer det ikke ved, at udvidelsen af husdyrbruget fører til væsentlige virkninger på miljøet. 

I jeres tilfælde, vil den ekstra ammoniak - efter jeres vurdering - risikere at medføre tilstandsændringer på overdrevet. Det er således ikke muligt, at fjerne en anden kvælstofbelastning af det pågældende naturareal, og så give husdyrbruget ”lov til” at udlede mere ammoniak end beskyttelsesniveauet i bekendtgørelsen fastsætter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen ikke kan stille krav om reduktion af brugen af gødning på overdrevet i forbindelse med godkendelsen. Derfor er det heller ikke muligt at stille vilkår i miljøgodkendelsen til naturpleje, f.eks. oprensning af et vandhul, der i forbindelse med en udvidelse vil modtage et væsentligt større ammoniakbidrag.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken