Kan et naturareal deles op og tildeles 2 forskellige ruheder?

06-10-2021

Spørgsmål

Konsulenten har i en ansøgning om § 16a godkendelse indtastet en ruhed for et overdrev ca. 100 meter fra anlægget til Blandet natur med lav bevoksning (bn). Vi vurdere dog, at ruheden bør være Blandet natur med middelhøj bevoksning (mk). Overdrevet er 1,1 ha stort og har en aflang form. I den øvre del af arealet er overdrevet præget af træer og buske (40 % af arealet er dækket), altså ruheden mk, på den sydlige del er kun enkelte træer (6 stk.), altså ruheden bn. Konsulenten har indtastet to målepunkter med 120 meters afstand, en ved hver bevoksningshøjde. Skal ruheden for overdrevet fastlægges på baggrund af overdrevets gennemsnitlige ruhed, eller kan der laves delområder med hver sin ruhed på et så forholdsvist lille naturområde?


Svar

Nej, som udgangspunkt vurderes ruheden samlet for det naturareal, der beregnes ammoniakdeposition til. Det punkt der skal beregnes til, er det der ligger tættest på husdyranlægget. Dette sikrer, at det bliver en ”worst case” beregning. En naturtypes ruhed skal vurderes ud fra, hvor høj og udbredt bevoksningen er.

”Pixi-bog – oplands- og naturtypeeksempler” kan stadig anvendes til inspiration, når ruheden af et naturareal skal vurderes.
Kommunen skal vurdere, om de forudsætninger, ansøger har tastet ind i ansøgningssystemet, er fyldestgørende og korrekte til at beregne den rigtige ammoniakdeposition til naturarealet. Det  kan ikke udelukkes, at der vil være situationer, hvor store naturarealer bør angives som flere naturtyper. Det kan f.eks. være ved store, langstrakte, forskelligartede, men alligevel fysisk sammenhængende naturarealer.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken