Ikke-kortlagt kategori 1 natur

19-06-2019

Spørgsmål

Af jeres vejledning fremgår: Kategori 1-natur er de nærmere opregnede ammoniakfølsomme naturtyper, der fremgår af oplistningen i bekendtgørelsens bilag 3, pkt. D, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område, uanset størrelse. Det er endvidere en betingelse, at de er omfattet af udpegningsgrundlaget, og at de er kortlagt. Ligeledes er heder og overdrev i øvrigt omfattet, såfremt de er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. I en konkret ansøgning har vi et habitatområde der ikke er fuldt ud kortlagt. Udenfor Natura 2000 afgrænsningen ligger et surt overdrev på 4800 m2, hvoraf ca. 1400 m2 ligger inde i Natura 2000 området. Surt overdrev er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Som jeg tolker det, er det dermed kategori 1 natur, idet det er § 3 registreret, og der ikke er et størrelseskrav. MEN, der står i bekendtgørelsens Bilag 3 pkt D: De Natura 2000-naturtyper, som endnu ikke er kortlagt (primært søer) omfattes automatisk af kategori 1-natur, når de kortlægges af Miljøstyrelsen. De er således ikke omfattet af kategori 1-natur og beskyttelsesniveauet herfor, men kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelser og tilladelser efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven vurdere ammoniakpåvirkningen af disse naturtyper og eventuelt fastsætte vilkår om den maksimale deposition, jf. bekendtgørelsens § 36, stk. 2, jf. § 34. Skal jeg betragte den del af overdrevet der ligger indenfor Natura 2000 området som kategori 1 natur, eller skal jeg lave en habitatvurdering uden skelen til husdyrlovens beskyttelsesniveau?


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, at Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven, der fremgår af bilag 3, pkt. D, uanset størrelse, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. Der er altså ikke krav om, at den del af overdrevet, der ligger indenfor natura 2000 området skal overholde noget størrelseskriterie, blot at det er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Da overdrevet, du omtaler, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, vil den del, der ligger indenfor Natura 2000 området være omfattet af Kategori 1 beskyttelsen. Den del, der ligger udenfor natura 2000 området, vil i dette tilfælde, være omfattet af Kategori 3 beskyttelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken