Hvordan vurderes eksisterende § 3 beskyttede områder nær vådområdeprojekter?

 

20-09-2021

Spørgsmål

I vejledningen til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er angivet, at vådområdeprojekter ikke kan udvikle sig til at blive ammoniakfølsomme naturområder, så længde de opfylder formålet og fortsat gennemstrømmes af næringsrigt vand.

Når et vådområdeprojekt gennemføres, ligger der ofte eksisterende § 3 beskyttede moser eller enge indenfor projektgrænsen. Hvis et husdyrbrug i nærheden ønsker at udvide sin bedrift, skal vi beregne ammoniakdepositionen fra bedriften til disse naturområder.

Hvordan forholder det sig med disse arealer efter et vådområdeprojekt er gennemført? Vil de ændre status, således at man ikke længere skal beregne til disse områder, eller vil man fastholde det udgangspunkt der var inden vådområdeprojektet blev gennemført?

Udløser et vådområdeprojekt generelt, at man ikke skal beregne ammoniakdepositionen til de arealer der ligger indenfor projektområdet, eller hvordan vil man vurdere det?


Svar

Naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan ikke ændre status, alene fordi de ligger indenfor projektafgrænsningen af et vådområdeprojekt. Når et husdyrbrug skal miljøgodkendes, skal påvirkningen af § 3 området med ammoniak fra husdyrbruget vurderes. 

Et naturområde, der konstant gennemstrømmes af næringsrigt vand vil være påvirket af mange næringsstoffer, og vil derfor ikke kunne udvikle sig til ammoniakfølsom natur. Ammoniakfølsom natur udvikler sig på steder, hvor næringsstoftilførslen er begrænset. Det er baggrunden for vejledningens tekst.
Det kan derfor ikke på forhånd udelukkes, at naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 vil blive påvirket af et nærtliggende husdyrbrug. Dette uanset om det ligger i tilknytning til et nyt vådområdeprojekt. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering. 
Når kommunen, i forbindelse med en miljøgodkendelse, vurderer påvirkningen med ammoniak til et § 3 beskyttet areal, skal de gøre det i forhold til den tilstand, der er på arealet på tidspunktet for vurderingen. Kommunen skal vurdere, om det ansøgte vil resultere i, at § 3 området vil ændre tilstand. Områder, der i forvejen er næringsstofpåvirkede, vil oftest ikke ændre tilstand på grund af ammoniakpåvirkning fra et husdyrbrug.
 
Kommunen skal altså ikke se på, hvordan naturen så ud før et vådområdeprojekt blev gennemført, eller hvordan det måske vil se ud efterfølgende. Kommunen skal vurdere om naturområdet aktuelle tilstand, vil ændre sig som resultat af, at der meddeles godkendelse til et husdyrbrug. Hvis det er tilfældet, kan det ansøgte ikke gennemføres medmindre, der kan ske tilpasninger.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken