Husdyrgodkendelse og tilstandsændring

09-07-2018

Spørgsmål

I den gamle wikivejledning er der et afsnit om "Ammoniakbelastning af § 3-onråder". https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Individuelt%20krav%20for%20naturområder.ashx. Gælder det stadig? Skal vi stadig i en husdyrsag (§ 16 a eller b) vurdere om projektet kan medføre en tilstandsændring af f.eks. en nærliggende sø over 100 m2? Hvis ja, er det så projektets merbelastning eller gælder 8-års reglen også for denne vurdering?


Svar

Der er ikke sket ændringer i forhold til vurderingen af om nærliggende § 3 områder vil ændre tilstand. Er der tale om småsøer i det åbne land, vil disse ofte være mere næringsstofbelastet af gødning fra de omkringliggende marker. Ammoniakbelastningen vil derfor tit være lille i forhold til bidraget fra markerne, hvorfor selv en forholdsvis stor ammoniakdeposition ikke vil resultere i tilstandsændringer. Men det vil altid være en konkret vurdering, som kommunen skal foretage. I forhold til om der skal ses på nudriften eller 8 årsdriften, er der svar at hente i tidligere udgivet helpdesksvar om belastningen af kategori 3 natur.

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/natur/overgang-til-stipladsmodel-uden-aendringudvidelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken