Godkendelse af kvægbrug og det specifikke ammoniakdepositionskrav vedrørende ammoniakfølsom natur

08-05-2018

Spørgsmål

Miljøstyrelsen, 21-02-2018. Sådan håndteres godkendelse af kvægbrug i lyset af ny viden om emissioner fra de forskellige staldsystemer. Skriver følgende: ”Samlet set betyder det, at alle ansøgninger før 1. august 2017 kan blive godkendt efter de gamle regler, hvis de ændrer staldtype til den såkaldte BAT-stald (Sengestald med fast drænet gulv) eller ”Sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)” med gylleforsuring som virkemiddel. Godkendelserne vil være baseret på normtal 2016/17 og derfor vil de ikke være helt retvisende ift. hvilken emission, der reelt set udledes fra husdyrbruget, men det vil være juridisk korrekte afgørelser.” Hvordan kan en afgørelse, der bliver truffet på baggrund af de retningslinjer som Miljøstyrelsen udstykker ovenover, være en juridisk korrekt afgørelse? Miljøstyrelsen bedes redegøre for hvorledes en afgørelse der er truffet på baggrund af miljøstyrelsens vejledning af den 21-2-2018 overholder undersøgelsesprincippet (officialprincippet, garantiforskrift) og undgår at være ugyldige (se: NMK-132-00208 af 11-12-2012, Folketingets ombudsmand, 6-10-2015. Ombudsmanden: Myndigheder må ikke afvise nye oplysninger og Schultz, 2016. Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser hver 4. af kommunernes afgørelser). Årsagen til at Kommunen er bange for at en afgørelse der følger Miljøstyrelsens vejledning af den 21-2-2018 ikke vil opfylde officialprincippet og dermed være ugyldige er følgende to forhold: 1 Følges vejledningen vil det specifikke ammoniakdepositionskrav vedrørende ammoniakfølsom natur blive vurderet på et grundlag, der er viden om er 18,8 % for lavt vedrørende emmisionen fra sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) med spalteskrabere og 49,3 % for lavt vedr. sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb. 2 Hvis Kommunen undlader at bruge den viden om ammoniakemissionen fra kvægbrug, som Kommunen har, så risikerer Kommunen at godkende projekter i strid med Habitatbekendtgørelsen og Naturbeskyttelsesloven. I bedes desuden bekræfte, at I vurderer, at kommunerne ikke bliver erstatningspligtige så længe de følger miljøstyrelsens vejledning? Kommunerne er forpligtet til at følge miljøstyrelsens vejledning jævnfør NMK-132-00508 af 26. juni 2012.


Svar

Miljøstyrelsen vurderer, at denne situation om ny viden ift. ammoniakemissionen fra kvægstalde kan sidestilles med, at det i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 211 af 28. februar 2017, bilag 3, står anført, at ”Hvis ammoniakemissionen fra et af referencestaldsystemerne angivet i bilag 1 og 2 revurderes på baggrund af ny viden, vil denne viden ikke kunne anvendes i miljøvurderingerne før den nye viden er indarbejdet i en ændring til denne bekendtgørelse…”. Dette følger også af retssikkerhedsprincippet, som bl.a. kræver, at reglerne er klare og forudsigelige og ikke kan ændres med tilbagevirkende kraft.

Hvis ansøgningen skal behandles efter de gamle regler (ansøgning modtaget før 1.august 2017) er det derfor Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen ift. det generelle ammoniakreduktionskrav (GAK) skal anvende de tal, der er fastlagt i tabel 1 og 2 i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og som var gældende på daværende tidspunkt. Emissionsgrænseværdierne i forhold til BAT er før lovændringen i 2017 alene vejledende og kommunen kan derfor konkret fravige disse i særlige tilfælde. Se mere herom i MST vejledning om fravigelse af BAT (link). Kommunen skal anvende det skrappeste af de to krav (GAK og BAT).

Da emissionsfaktorerne i forbindelse med ændringen af husdyrbrugloven i august 2017 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 1, og BAT-kravet er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 4 og 5, er det Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen skal bruge disse tal i de ansøgninger, som de har modtaget efter den 1. august 2017 og frem til en kommende ændring af bekendtgørelsen – uanset, at der er kommet ny viden.

Hensynet til den ammoniakfølsomme natur, reguleret via det specifikke ammoniakreduktionskrav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25-29, fastholdes som hidtil. Kvægbrug skal således fortsat overholde totaldepositionskravet tæt på ammoniakfølsom kategori 1 eller 2 natur ud fra de gældende regler. Kommunen skal endvidere vurdere, om der skal stilles krav til størrelsen af ammoniakemissionen, hvis udvidelsen resulterer i, at merdepositionen på nærliggende kategori 3 natur overstiger 1 kg i forbindelse med ansøgning om udvidelse eller ændring af husdyrbruget ud fra de gældende regler. Dette skal gøres på baggrund af de emissionsfaktorer, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kommunen kan således ikke vælge at bruge andre emissionsfaktorer, da bekendtgørelsen er bindende for kommunens sagsbehandling.

Miljøstyrelsen har i de udsendte nyheder gjort ansøgere og kommuner opmærksomme på, at en godkendelse meddelt efter de nu ophævede § 11 eller § 12 i husdyrbrugloven om 8 år vil skulle screenes efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, hvorvidt totaldepositionskravet er overholdt efter de på det tidspunkt gældende emissionsfaktorer og BAT-krav. Det samme gælder, hvis der søges om udvidelse eller ændring senere hen. Ansøger og kommune opfordres derfor til dialog om, hvorvidt en ansøgning mest hensigtsmæssigt skal tilpasses eller trækkes, indtil den nye bekendtgørelse er trådt i kraft. 
Miljøstyrelsen kan desværre ikke udtale sig om en kommunes eventuelle erstatningspligt i konkrete sager.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken