Funktionelt sammenhængende naturtyper

25-03-2019

Spørgsmål

Svaret er præciseret den 4. april 2019

Vi har en ådal med fem naturligt fysisk adskilte overdrev af hver ca./godt 0,5 ha. De fem overdrev er tilsammen ca. 3 ha. Overdrevene ligger med 5-30 meters afstand, og de er adskilte af områder med eng og mose. Overdrevene er derfor alle § 3 beskyttede (mosaikreglen) og som minimum kategori 3 natur. Men er de også kategori 2 natur? Jf. vejledningen til naturbeskyttelsesloven kan en hede, eng, mose, eller et overdrev eller kombinationer af disse naturtyper anses som sammenhængende, selvom området i et vist omfang er gennemskåret af f.eks. mindre veje, brandbælter, små skovparceller, hegn mv. Vejledningens eksempler på de gennemskærende elementer kan alle betragtes som ”fremmede elementer”. Men er det praksis på området, at de gennemskærende elementer er ”fremmede elementer”? Eller kan/skal en anden beskyttet naturtype betragtes som et gennemskærende element?


Svar

Definitionen på et kategori 2 naturområde fremgår af husdyrgodkendelsens § 2. Det fremgår af stk. 1 nr. 2, pkt. d, at det er overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, som udgør kategori 2 natur.

Det vil sige, at hvor der er tale om separate overdrev, der er adskilt af andre naturtyper, og derfor ikke i sig selv er større end 2,5 ha, ikke vil udgøre kategori 2 natur. Dette gælder selvom det samlede beskyttede areal bestående af forskellige beskyttede naturtyper er over 2,5 ha. Omvendt kan store overdrev over 2,5 ha nogle steder være digitaliseret i flere polygoner, der hver især er mindre end 2,5 ha men tilsamen udgør et overdrev over 2,5 ha, som dermed er omfattet af kategori 2. Det er således ikke degitaliseringen, der er afgørende for om et overdrev er omfattet af kategori 2, men forholdende ude i naturen. Hvorvidt et overdrev overholder størrelseskriteriet for kategori 2 natur, er op til kommunen at vurdere. Læs mere om det vejledende kort over kategori 1,2 og 3 natur i vejledningen under Kortgrundlag der anvendes i reguleringen


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken