Funktionelt sammenhængende, men adskilt overdrev - kategori 2 natur eller ej?

29-06-2020

Spørgsmål

Miljøstyrelsens vejledning fra december 2019 om NBL's § 3-natur, side 57, afsnit 5.2.2, sidste afsnit: "Tætliggende hede- eller overdrevsarealer, der konkret vurderes at være funktionelt sammenhængende, og tilsammen lever op til størrelseskriterierne for naturtypen, vil også være omfattet af kategori 2-naturen." Helpdesksvar af 24-04-2020: "Det betyder, at hvis f.eks. 3 små overdrev på hver 1 ha (de er i sig selv kun 1 ha) ligger adskilt af moser og søer, og dette naturkompleks tilsammen er større end 3-4 ha, så er de ikke kategori 2 overdrev, og er derfor ikke beskyttede af de skærpede krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen." I et konkret tilfælde er et overdrev funktionelt sammenhængende, men fysisk adskilt i to dele af en bræmme med naturtypen mose/kær. Bræmmen er 3 til 8 meter bred. På hver side af mosen/kæret er der cirka 1,4 ha overdrev, tilsammen 2,8 ha. Overdrevet er altså funktionelt, men ikke fysisk sammenhængende. Spørgsmål 1: Vil en smal, fysisk adskillelse gennem et overdrev, fx et vandløb eller som her en mose, medføre, at overdrevet i en afgørelse efter HBL § 7, stk. 3 skal vurderes som to overdrev, når det samtidigt er et funktionelt sammenhængende overdrev efter NBL § 3? Spørgsmål 2: Har det betydning, hvad adskillelsen består af, fx om det er en anden beskyttet naturtype, eller fx en vej eller et smalt skovstykke?


Svar

Nej, det har som sådan ikke betydning, hvad adskillelsen består af, men der skal være tale om et overdrev, der er større end 2,5 ha. Intentionen i loven har fra starten været et ønske om at bevare de store overdrev og heder, altså dem der i sig selv er store. Derfor skelnes der mellem om de er sammenhængende, f.eks. at digitaliseringen har fulgt en administrativ grænse eller en vej hen over et overdrev, og der derfor kortteknisk er tale om to overdrev der tilsammen er større end 2,5 ha, men det reelt er ét overdrev. Det kan ikke udelukkes, at to overdrev, der hver for sig er mindre end 2,5 ha og adskilt af et andet smalt naturområde, også vil kunne betragtes som ét overdrev, men det har ikke været hensigten med bestemmelsen, at små stykker overdrev, der er adskilt af andre naturarealer, skal være omfattet af den ekstra beskyttelse kategori 2 naturtyperne har. Det er i alle tilfælde kommunens vurdering, jf. husdyrbruglovens § 7, stk. 3. Link til tidligere svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/natur/funktionel-sammenhaengende-natur/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken