Funktionel sammenhængende natur

24-04-2020

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide om miljøstyrelsen finder anledning til at korrigere deres helpdesk svar fra 23. marts 2019 vedr. forståelsen af funktionelt sammenhængende. Konkret har en kommune vurderet at 3 mindre overdrev adskilt at eng/mose/vandløb er funktionelt sammenhængende. Som det er skrevet i vejledning og i helpdesk svaret er det ikke korrekt. Men kommunen nævner en anden vejledning vedr § 3 natur fra december 2019, og de mener med denne vejledning at der stort set er frit valg i forhold til at definere funktionelle sammenhængende natur. Idet kategori 2 natur har vidtrækkende konsekvenser for mange landbrug, mener jeg at det er på sin plads at miljøstyrelsen kommer med en fuldstændig og klokkeklar udmelding, således det ikke er op til forskellige kommuner at vurdere på funktionelle sammenhængende princippet. Jeg har derfor brug for at vide hvordan og hvilken fortolkning der er den korrekte, og om miljøstyrelsen mener at hepdesk fra 23. marts 2019 ikke længere er gældende.


Svar

Nej, Miljøstyrelsen finder ikke anledning til at korrigere helpdesksvaret vedrørende, hvornår overdrev og heder i forhold til størrelseskriteriet er omfattet af kategori 2 natur. Men vi vil her prøve at uddybe svaret: 
For at et overdrev eller en hede skal være omfattet af den ekstra beskyttelse (ud over beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3) efter § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om maksimal totalbelastning på 1,0 kg N/ha pr. år, skal den i sig selv leve op til størrelses-kriterierne for kategori 2 heder og overdrev. Måden at opgøre dette på er anderledes, end når det skal fastslås, om en naturtype er stor nok til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.


Af vejledningen til naturbeskyttelsesloven fremgår det: ”Småbiotoper, der ikke i sig selv opfylder størrelseskriteriet, er således omfattet af beskyttelsesordningen, hvis de støder op til, eller indgår i arealer med andre naturtyper, som er omfattet af beskyttelsesordningen, jf. reglerne i § 3, stk. 2 og 3. Det vil sige, at f.eks. moser og søer, der ligger i forbindelse med et udpeget vandløb, vil være beskyttet, selvom de er mindre end hhv. 2500 m2 og 100 m2.
Ved afgrænsningen af arealet lægges endvidere til grund, at der skal være tale om et sammenhængende areal. Herved forstås et område, som i naturbeskyttelsesmæssig henseende kan karakteriseres som en funktionel helhed. Dette indebærer, at en hede, fersk eng, mose, eller et overdrev eller kombinationer af disse naturtyper kan anses som sammenhængende i naturbeskyttelseslovens forstand, uanset om området i et vist omfang er gennemskåret af f.eks. mindre veje, brandbælter, vandløb, små skovparceller, hegn, herunder levende hegn, m.v. I øvrigt må det bero på et konkret skøn i det enkelte tilfælde, om et areal kan anses som sammenhængende, herunder om de »fremmede elementer« er så væsentlige, at der såvel landskabeligt som biologisk ikke er tale om en helhed”.


Det forholder sig imidlertid anderledes i forhold til kategori 2 beskyttelsen. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 fremgår det, at Kategori 2 heder og overdrev er: heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. 
Da det nuværende beskyttelsesniveau blev fastlagt med ændringen af ammoniakbeskyttelsen i 2011, var der et ønske om fortsat at sikre yderligere beskyttelse af store heder og overdrev, end hvad der følger af naturbeskyttelseslovens § 3. Denne beskyttelse gælder derfor kun de store heder og overdrev, og det er derfor formuleret som, at de i sig selv skal overholde størrelseskriterierne (i modsætning til naturbeskyttelseslovens beskyttelse, hvor størrelseskriteriet ikke kun er ”i sig selv”).

 
Det betyder, at hvis f.eks. 3 små overdrev på hver 1 ha (de er i sig selv kun 1 ha) ligger adskilt af moser og søer, og dette naturkompleks tilsammen er større end 3-4 ha, så er de ikke kategori 2 overdrev, og er derfor ikke beskyttede af de skærpede krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Derimod er der eksempler på, at særligt de store heder nogle steder er digitaliseret i flere polygoner, f.eks. hvis de er gennemskåret af en mindre markvej eller en kommunegrænse. Her er det ikke den digitaliserede polygons grænse, der er gældende men udstrækningen af heden (i sig selv) i virkeligheden, der bestemmer størrelsen af heden. Se mere herom i vejledningen om kortgrundlaget.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken