Definition af kategori 2 højmose

21-04-2021

Spørgsmål

Silkeborg Kommune er uforstående overfor miljøstyrelsens svar til spørgsmålet 'Kan hængesæk være Kategori 2 natur?' af 23-01-2019. Silkeborg Kommune har tilbage i 2015 fået et svar af miljøstyrelsen, der kan forstås modsat.: Vi fik følgende svar fra MST, på spørgsmålet om, hvilken kategori i bekendtgørelsens bilag 3 en nedbrudt højmose uden for Natura 2000 område hører under: "Under kategori 1 er Natura 2000-naturtyperne ”7110 Aktive højmoser” og ”7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse” nævnt, mens der under kategori 2 blot står ”Højmoser”. Det må forstås sådan, at kategori 2 omfatter alle højmoser uden for Natura 2000-områder, dvs. både aktive og nedbrudte med mulighed for naturlig gendannelse". Så har miljøstyrelsen ændret sin definition af ’højmoser’ siden 2015? Eller er man blot ikke klar over hvordan en ’højmose’ defineres?


Svar

Husdyrvejledningens kapitel 1 er blevet opdateret om emnet i juni 2020, på baggrund af en klagenævnsafgørelse fra oktober 2019. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt en naturtype kan betragtes som højmose eller nedbrudt højmose, og dermed er beskyttet som kategori 2 natur, hvis den ligger uden for Natura 2000 områder. Vejledningen indeholder derfor nu forklaring på, hvordan kommunen kan vurdere (og begrunde i afgørelsen) om en højmose/nedbrudt højmose er omfattet af kategori 2 beskyttelsen.  Se nærmere herom i https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#3


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken