Ammoniakfølsom natur i Natura 2000-område

07-05-2019

Spørgsmål

Vi står i en situation, hvor et højmoseareal ligger i et Natura 2000-område, men ikke er en del af udpegningsgrundlaget. Arealet er derfor hverken kategori 1, 2 eller 3, jf. jeres svar til "Kan kategori 2 og 3 natur være beliggende indenfor Natura 2000 områder?". Umiddelbart falder den også udenfor mulighederne i godkendelsebekendtgørelsens § 36, stk. 2. Har vi hjemmel til at stille krav til en maksimalt tilladt mer- eller totaldeposition ved ansøgning om miljøgodkendelse?


Svar

Hvis højmosen hverken er beskyttet af kategori 1 eller 2, har kommunen ikke mulighed for at stille krav til totaldepositionen. Der kan heller ikke stilles krav til maksimal merdeposition med henvisning til kategori 3 beskyttelsen, når mosen ligger inden for et Natura 2000 område. Kommunen kan imidlertid jf. klagenævnets praksis, sikrer sig, at påvirkningen af mosen ikke strider mod naturbeskyttelseslovens § 3. Det følger af afgørelser fra klagenævnet bl.a. NMK-132-00718, hvoraf det fremgår: ”Reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om ammoniakbeskyttelsesniveauet for kategori 3 natur må dog efter nævnets opfattelse forstås og administreres i lyset af reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3 og § 65, stk. 3, og den dertil knyttede praksis. Det må således antages, at det ikke har været hensigten med ammoniakbeskyttelsesniveauet for kategori 3-natur, at give kommunerne adgang til at godkende ansøgninger efter husdyrbrugloven om projekter, hvis realisering vil medføre ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og dermed forudsætter dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, jf. § 3”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken