Ammoniakdeposition på naturarealer

15-02-2018

Spørgsmål

Vi kan i nyere klagenævnsafgørelser læse, at de regner ammoniakdepositionen på et naturareal ud ved at lægge baggrundsbelastningen sammen med totaldepositionen. Er det den korrekte måde at regne det ud på? Vi har tidligere brugt merdeposition lagt sammen med baggrundsbelastningen til at regne depositionen til naturarealer ud på. Baggrundsbelastningen opgjort i 1 x 1 km´s felter er bl.a. et udtryk for, hvad der findes af husdyrbrug indenfor feltet. Ved at bruge baggrundsbelastning plus totaldeposition tager man, i hvert fald delvist, ammoniakbelastningen fra det enkelte husdyrbrug med flere gange i beregningen.


Svar

Følgende står i husdyrvejledningen:

Beregning af den samlede deposition på kategori 3 arealer:

Når den beregnede merdeposition, som incl. 8 årsdriften er beregnet til over 1 kg, skal kommunen foretage en vurdering af, om naturtypen kan tåle den pågældende samlede belastning, beregnet som totalbelastningen – det vil sige den samlede ammoniakdeposition på naturområdet fra både den eksisterende produktion og det ansøgte - sammenlagt med baggrundsbelastningen. Resultatet skal danne udgangspunkt for kommunens vurdering af, om der i henhold til de 4 kriterier er faglig grund til at stille vilkår om den maksimale emission fra husdyrbruget. Natur- og Miljøklagenævnet har i flere afgørelser anvist denne måde at beregne den samlede ammoniak belastning af naturområdet. Se f.eks. NMK-131-00240.


Nævnet skriver i deres afgørelse:

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at kommunen har beregnet den samlede ammoniakdeposition til engen som summen af merdepositionen og baggrundsbelastningen, men at den samlede ammoniakdeposition skal beregnes som summen af totaldepositionen (inklusiv merdepositionen) og baggrundsbelastningen. Den forkerte beregningsmetode har dog efter nævnets vurdering ikke haft en konkret betydning i den foreliggende sag.

 

Se evt. denne vejledning, side 26, for yderligere forklaring:

http://static-curis.ku.dk/portal/files/171620128/Nskov_rapport_web_3.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken