Afkasthøjde i kvægstalde, spørgsmål til tidligere svar

 

01-02-2022

Spørgsmål

I helpdesk svar af 04-01-2018: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/afkasthoejde-ved-blandet-ventilation/ fremgår det, at afkasthøjden typisk skal sættes til 3 m for kvægstalde med naturlig ventilation, hvis der både er afkast i siderne/gavlene og kip. Hvad er argumentationen for dette? Vil man ikke netop synes at luften bliver varmet op i stalden og dermed stiger opad mod kip?


Svar

Den faglige begrundelse for helpdesksvaret, som du henviser til, stammer fra i AUs rapport om Lugt fra naturligt ventilerede stalde fra 2016. https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Lugt_fra_naturlig_ventillation.pdf 
I rapporten er det estimeret, at der i kvægstaldene ventileres 60 % gennem siderne i 2,3 meters højde. Miljøstyrelsen har på baggrund heraf vurderet, at 3 m er det bedste estimat. 

I klagenævnsafgørelserne 20/12858 og 20/12859 (fra 29.10.2021) går nævnet ind og forholder sig til afkasthøjde. Nævnet angiver, at hvis der i en kvægstald er naturlig ventilation, så skal afkasthøjden som udgangspunkt angives til 3 m. Som kilde har nævnet angivet helpdesksvaret fra 2018.

Selvom klagenævnet har truffet afgørelse, hvor de henviser til Miljøstyrelsens helpdesksvar, så kan det ikke udelukkes, at der er specielle situationer, hvor kommunen kan vurdere noget andet. Det må så begrundes i afgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken