Udmåling af 200 m fra bolig for at bestemme om der er samlet bebyggelse

23-11-2017

Spørgsmål

I følge § 30 stk. 1 defineres samlet bebyggelse ved, at der indenfor en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Når man skal måle de 200 m ud, er det så i en radius af 200 m fra hvilken som helst kant af beboelsesbygningen, eller er det fra det punkt, der ligger tættest på husdyrbruget?


Svar

Udmålingen til at afgrænse samlet bebyggelse skal ske ud fra det punkt eller det hjørne i den for samlet bebyggelse, udløsende beboelsesejendom, der vil inddrage flest mulige beboelsesejendomme under en samlet bebyggelse.

Det miljøfaglige og juridiske grundlag for dette udmålingsprincip er, at der skal tages størst muligt hensyn til  naboer i forhold til de lugtgener, der alt andet lige vil udgå fra et husdyrbrug. Dette følger overordnet af formålsbestemmelserne i husdyrbruglovens § 1, stk. 1 og 2, nr. 1, samt af klagenævnspraksis. Se nedenfor.
Bemærk også, at der herved er tale om et selvstændigt og isoleret udmålingsprincip for at afgrænse samlet bebyggelse.

I næste led skal beregningen af lugtgeneafstanden og den såkaldte gennemsnitsafstand i forhold til en samlet bebyggelse ske ud fra det punkt eller det hjørne i den beboelsesejendom inden for den samlede bebyggelse, der ligger nærmest det staldanlæg, hvorfra lugtemissionen udgår.

Dette følger af Miljøstyrelsens lugtvejledning, der som understøttet juridisk af pkt. 4.7 i lovforslag L 55/2006 til oprindelige husdyrbruglov, oprindeligt fremgik af Gl. Wiki/Miljøgodkendelse (§ 11 og § 12)/Gener/Lugt/Hvor måles geneafstanden fra og til?

Fra den 1. august 2017 fremgår genekriterierne for lugtemission af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 30-32, idet den nærmere beregning af lugtgeneafstand m.v. skal ske efter bekendtgørelsens § 31, jf. § 21 og bilag 3, pkt. B, og som er understøttet af Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen/13. Generelle principper for godkendelser og tilladelser/Lugt.

Afgrænsningen af samlet bebyggelse og beregningen af lugtgeneafstand, der i givet fald vil skulle tage udgangspunkt i to forskellige adresser, ses også afspejlet i klagenævnspraksis:

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 (sag NMK-132-00480):

”Afstanden til nærmeste beboelse, der udløser en samlet bebyggelse i landzone er [adresse2]. Nærmeste beboelse, der ligger i en samlet bebyggelse er [adresse3].”


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken