Udegående dyrehold

15-08-2019

Spørgsmål

En mælkeproducent ønsker en godkendelse efter §16b. Grundlæggende ønsker han at få godkendt sine produktionsarealer, men vil af dyrevelfærdsmæssige grunde etablere et nyt udvendigt foderbord på ca. 200 m2. Ejendommen ligger falder under 50%-regelen ift. lugt og kan derfor ikke øge emissionen fra husdyrbruget i de staldafsnit der ligger nærmest nabobebyggelsen. Landmanden overvejer derfor at sætte kvierne på græs i sommermånederne, hvis det kunne hjælpe på lugtberegningen, så han dermed kan etablere det udendørs foderbord. Ved indtastning af antal måneder for udegående dyr, kræves det samme antal måneder i hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-årsdrift, da man ikke kan benytte udegående dyr som et virkemiddel mod merdeposition. Der er i dette tilfælde tale om en indsats overfor lugt og ikke ammoniakdepositionen. Og kan man jf. bekendtgørelsens §30, stk. 5 vedlægge en velbegrundet dokumentation for at staldafsnittet til kvierne har været i brug, og nu tages ud af brug over sommermånederne. Vil landmanden i dette tilfælde kunne bruge udegående dyr, som virkemiddel mod lugt?


Svar

Nej, udegående dyr kan ikke bruges som et virkmiddel, hverken i forhold til lugt eller ammoniak. Der henvises i spørgsmålet til muligheden af at anvende § 30, stk. 5 som omhandler en ansøgning om udvidelse eller ændring, jf. stk. 4, og § 30, stk. 4 omhandler ansøgninger, hvor husdyrbruget allerede er godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16b, hvilket ikke er tilfældet for dette husdyrbrug, og bestemmelsen kan derfor ikke anvendes. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken