Udegående dyrehold

 

15-08-2019

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 24. maj 2022

En mælkeproducent ønsker en godkendelse efter §16b. Grundlæggende ønsker han at få godkendt sine produktionsarealer, men vil af dyrevelfærdsmæssige grunde etablere et nyt udvendigt foderbord på ca. 200 m2. Ejendommen ligger falder under 50%-regelen ift. lugt og kan derfor ikke øge emissionen fra husdyrbruget i de staldafsnit der ligger nærmest nabobebyggelsen. Landmanden overvejer derfor at sætte kvierne på græs i sommermånederne, hvis det kunne hjælpe på lugtberegningen, så han dermed kan etablere det udendørs foderbord. Ved indtastning af antal måneder for udegående dyr, kræves det samme antal måneder i hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-årsdrift, da man ikke kan benytte udegående dyr som et virkemiddel mod merdeposition. Der er i dette tilfælde tale om en indsats overfor lugt og ikke ammoniakdepositionen. Og kan man jf. bekendtgørelsens §30, stk. 5 vedlægge en velbegrundet dokumentation for at staldafsnittet til kvierne har været i brug, og nu tages ud af brug over sommermånederne. Vil landmanden i dette tilfælde kunne bruge udegående dyr, som virkemiddel mod lugt?


Svar

Svaret er opdateret den 24. maj 2022

Når husdyrbruget søger en tilladelse efter 16b for første gang, skal nudriften indtastes som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i husdyrbrugets eksisterende retsgrundlag. Så hvis kvierne ikke har været på græs i døgndrift, og stalden ikke har været lukket ned jf. det gældende retsgrundlag, skal stalden i nudrift indtastes uden brug af udegående dyr. Ansøgt drift kan så godt indtastes med udegående dyr. Dette vil give en reduktion i emissionen af lugt og ammoniak fra det pågældende staldafsnit. Det vil i tilladelsen blive en betingelse, at dyrene er udegående det pågældende antal måneder, og at stalden rengøres og lukkes i perioden.

Selvom betingelserne for at anvende 50% reglen dermed kan være tilstede, er det stadig kommunen, der skal vurdere om 50% reglen kan anvendes. Selvom kriterierne for at gøre brug af 50% reglen overholdes, har ansøger ikke en ret til at foretage den ansøgte ændring. Se f.eks. dette svar, der henviser til klagenævnsafgørelser om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken