Udegående dyr i nudrift, når lovlig nudrift er § 15 anmeldelse

24-05-2022

Spørgsmål

Kære husdyrhelpdesk. Udegående dyr må ikke anvendes som virkemiddel, derfor skal udegående dyr indskrives i både nudrift og ansøgt drift i husdyrgodkendelse.dk. Spørgsmålet er nu: Kan udegående dyr indtastes som lovlig nudrift (således at udegående dyr ikke anvendes som virkemiddel til lugtreduktion), når den lovlige nudrift er en § 15 anmeldelse om skift i dyretype, hvor der jo ikke er vilkår, men hvor forudsætningen er at alle dyr er på stald hele året?


Svar

Der er ikke krav om at udegående dyr indtastes ens i nudrift og ansøgt drift, når der er tale om en situation, hvor der søges første gang efter 2017 husdyrloven. Hvad der skal indtastes i nudrift vil afhænge af, hvad forudsætningen er i det eksisterende retsgrundlag. 
Nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke efterfølgende er bortfaldet jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3. 
§ 30, stk. 4 og 5 vedrører alene ”andengangssituationen”, dvs. ansøgninger om udvidelser og ændringer efter lovens § 16 a, stk. 4, og § 16 b, stk. 2. Dvs. Husdyrbrug, der allerede har en godkendelse eller tilladelse efter § 16 a eller § 16 b. Her er det korrekt, at udegående dyr skal indtastes ens i nudrift og ansøgt jf. § 30, stk. 4. 
Se evt. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/antal-maaneder-paa-graes-i-nudrift/ vedr. eksisterende forudsætninger om udegående dyr i nudrift. 
Så når forudsætningen i den lovlige nudrift (efter 2007 husdyrloven) er, at alle dyr er på stald hele året, kan dette indtastes i nudriften, selvom der indtastes udegående dyr i ansøgt drift. Hvis dyrene i ansøgt drift er helt udegående i en periode, og stalden rengøres, når dyrene lukkes ud, så kan det antal måneder, de er ude, indtastes som udegående i ansøgt drift.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken