Skal en eksisterende husdyrproduktion overholde lugtgeneberegningerne

17-05-2018

Spørgsmål

Skal en eksisterende i høj grad bynær husdyrproduktion med en ældre lokaliseringsgodkendelse, der ikke siden etableringen af produktionen har foretaget godkendelsespligtige udvidelser eller ændringer overholde lugtgeneberegningerne i husdyrgodkendelse.dk, når også kontinuitetsreglen er overholdt? Baggrund Thisted Kommune mener umiddelbart at kunne afvise ansøgningen da lugt-genegrænsen til nabo er overskredet. Ansøger mener ikke at være omfattet af nyeste lovgivning, da der ikke sker en udvidelse eller en godkendelsespligtig ændring af den tilladte produktion som er godkendt i lokaliseringsgodkendelsen. Thisted Kommune har i tilsynsbrev af d. 18. december 2017 beskrevet en tilladelse til at producere 2.500 stk. slagtesvin (30 – 102 kg). Grundlaget angives blandt andet at være 2 møder i marts og april 2009. Med den seneste lovgivning er der alene tale om et paradigmeskifte og antallet af dyr og vægtgrænser er ikke relevant, men reguleres af reglerne om dyrevelfærd. Produktionsarealet er på 734 m2 i såvel nudrift som ansøgt drift ved genberegning i husdyrgodkendelse.dk. Ved genberegningen øges miljøpåvirkningerne ikke, herunder heller ikke den samlede lugtemission. Den korrigerede geneafstand med hensyn til lugt genberegnes til 167 m og den vægtede gennemsnitsafstand fra staldene til nabo beregnes til 65,4 m. Kontinuitetsreglen og nugældende krav om udnyttelse af en tilladelse er opfyldt, når mindst 25% af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås at mindst ½-delen af produktionsarealet skal have være anvendt: På Bedriften har de godkendte 2500 slagtesvin været 625 slagtesvin på stald ad gangen ved 4 hold årligt; Den driftsmæssige udnyttelse har således været 625 slagtesvin x 0,65 m2 pr svin = 406 m2 udnyttet. Der ansøges i nærværende ansøgning om et produktionsareal på i alt 734 m2, hvilket er mindre end 812 m2 (2 x 406 m2), hvorfor kravet om driftsmæssig udnyttelse er opfyldt.


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignende spørgsmål som umiddelbart vurderes at svare herpå. Se http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelse-af-uaendret-produktionsareal/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken