Sammenspil mellem miljøteknologier

25-02-2020

Spørgsmål

Mit spørgsmål går på hvordan sammenspillet mellem forskellig miljøteknologier skal beregnes. Her tænker jeg primært på lugtreduktion. Helt konkret går det på kombinationen af Hyppig udslusning, gyllekøling og JH Smellfighter. Ansøger vurderer, at effekten af hyppig udslusning og gyllekøling er uafhængig af hinanden, men at effekten af JH Smellfighter og gyllekøling er afhængige af hinanden. ifølge teknologilisten kan hyppig udslusning reducere med 20%, gyllekøling med 20% og Smellfighter med 51%. Ansøger har derfor angivet en effekt i stalden med gyllekøling og hyppig udslusning som 20%+20% =40% og i staldene med alle tre teknologier som 20% +(20%+51%-(0,2*0,51)) = 81%. Jeg har kigget i "samspil mellem miljøteknologier" fra teknologisk institut, men den beskriver desværre ikke kombinationen af de nævnte teknologier ift. lugt. Den nævner kombinationen af hyppig udslusning sammen med gylle køling, men har forholder den sig udelukkende til den ammoniakreducerende effekt at gyllekølingen, ikke den lugtreducerende effekt. Herudover nævnes det helt generelt, at hvis effekten foregå samme sted, fx i gyllekummen, så vil effekterne være afhængige af hinanden. Kun hvis effekten sker på forskellige overflader, de nævner selv gyllekumme og gulvskrabning.. Jeg mener derfor at gyllekøling og hyppig udslusning i bedste fald afhængige af hinanden (R=R1+R2-R1*R2), eller kan de overhovedet kombineres, da de begge virker nede i gyllekummen?. Men hvad så nå man tilsætter Smellfighter? Hvordan skal dennes effekt beregnes? og kan den overhovedet kombineres med de to andre teknologier?


Svar

Samspillet mellem forskellige miljøteknologier er, som det fremgår af spørgsmålet, beskrevet i "samspil mellem miljøteknologier" https://husdyrvejledning.mst.dk/media/187236/samspil-mellem-miljoeteknologier.pdf.  Publikationen er fra november 2016 og vejledningen skal derfor læses med tanke på, at der er sket en udvikling siden dengang. Bl.a. var der ikke anerkendt en lugtreducerende effekt af gyllekøling før optaget på teknologilisten i 2018. Det samme er gældende for JH Smellfighter, som ligeledes blev optaget på Teknologilisten i 2018.


Principperne i "samspil mellem miljøteknologier" kan dog anvendes i vurderingen af om sammenhængen mellem teknologierne skal tillægges en additiv sammenhæng, en kædeeffekt eller om der er en vekselvirkning ved anvendelse af de 3 teknologier i kombination.


Ugentlig tømning af gyllekanalerne i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve er opført på teknologilisten med en lugtreducerende effekt på 20 % sammenlignet med traditionel udslusningshyppighed på 6 uger.


Ved gyllekøling nedkøles gyllen og der vil være en mindre mikrobiel omsætning af de organiske stoffer i gyllen. Gyllekøling forventes derfor, at kunne reducere dannelsen af lugtstoffer og dermed lugtemissionen fra svinestalde. Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og smågrise) har en lugtreducerende effekt på op til 20 %. Effekten i % beregnes efter formlen 0,77*x, hvor x er den specifikke køleeffekt.


JH Smellfighter har en lugtreducerende effekt på 51%. Teknologien bygger på, at gyllen dagligt tømmes fra stalden og forsures med svovlsyre og tørstof separeres fra i en tromleseparator. Efter endt behandling pumpes den separerede gylle retur til gyllekummerne i stalden.


Der kan opstilles 4 kombinationer mellem teknologierne og det er herunder vurderet sammenhængen i forhold til lugtreduktion mellem disse.


1. JH Smellfighter - Hypppig udslusning af gylle. Det en forudsætning for SmellFighter/forsuring, at der er en given mængde gylle (ca. 20 cm) i kummen til at sikre en tilstrækkelig forsuring af den friskt producerede gylle. Det er således ikke muligt både at have forsuret gylle i kummerne og samtidigt tømme dem hver uge ved hyppig udslusning. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der er en vekselvirkning mellem teknologierne og teknologierne kan ikke kombineres. På den baggrund vurderes der alene at kunne tilskrives en lugtreducerende effekt på 51% fra JH Smellfighter.

2. JH Smellfighter - Gyllekøling. Gyllekøling øger ikke den ammoniakreducerende effekt ud over den effekt, der er knyttet til gylleforsuring ifølge i "samspil mellem miljøteknologier". Ligeledes er det ikke påvist hvorledes lugtsammenhængen er mellem gyllekøling og JH Smellfighter. Der formodes, at være en form for vekselvirkning, men om kombinationen er mere eller mindre gunstig kan ikke siges med sikkerhed. Miljøstyrelsen vurderer ikke der at grundlag for at effekten kan tilskrives en lugtreducerende effekt ud over de 51% fra JH Smellfighter.

3. Gyllekøling og hyppig udslusning af gylle. Kombinationen af gyllekøling og hyppig udslusning i forhold til alene den ammoniakreducerende effekt af gyllekøling og den lugtreducerende effekt af hyppig udslusning fungerer uafhængigt at hinanden uden negativ vekselvirkning ifølge "samspil mellem miljøteknologier”. Det forholder sig dog anderledes, når lugtvirkningen skal sammenlignes, hvor der må antages at være en grad nogen af vekselvirkning, da begge teknologiers reduktionseffekt hænger sammen med gyllens ophold i gyllekanalerne. Miljøstyrelsen vurderer, at der muligvis er en effekt samlet udover de enkelte tiltag, men den kendes ikke pt. Indtil den samlede effekt er klarlagt og dokumenteret, kan der derfor anvendes det af de enkelte tiltag, der har største effekt. Det vil sige 20 % lugtreducerende effekt.

4. JH Smellfighter - Hypppig udslusning af gylle – Gyllekøling. Ved kombination af alle 3 teknologier vurderer Miljøstyrelsen, at der er en vekselvirkning og effekten af denne vekselvirkning er ikke dokumenteret. Det vurderes ikke, at der er grundlag for at effekten kan tilskrives en lugtreducerende effekt ud over de 51% fra JH Smellfighter.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken