Samlet bebyggelse

08-11-2017

Spørgsmål

Miljøstyrelsen har fået et spørgsmål om forståelsen af samlet bebyggelse i husgodkendelsesbekendtgørelsen.

Spørgeren har konstateret, at formuleringen i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er ændret i forhold til de tidligere gældende bekendtgørelser, og spørger, om der ligger en indholdsmæssig ændring i forståelsen ” samlet bebyggelse”: ”Hvordan skal den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelse i forhold til samlet bebyggelses tolkes i forhold til den gældende af 23/06-2017? BEK nr 211 af 28/02/2017:

Dvs. de beboelsesbygninger, hvor der indenfor en afstand af 200 m ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke. BEK nr 916 af 23/06/2017: 7 OUE pr. m3 og 3 LE pr. m3 i områder omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2, i husdyrbrugloven samt ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften (samlet bebyggelse).”


Svar

Med den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017, er formuleringen af beskyttelsesniveauet for lugt, herunder beskrivelsen af genekategorien ”samlet bebyggelse”, ændret. Indholdsmæssigt er der ikke sket ændringer i forståelsen af ”samlet bebyggelse”.

Der skal som minimum være 8 beboelsesbygninger i alt for at samlet bebyggelse kan komme på tale: 1 beboelsesbygning, der måles fra, og flere end 6 – dvs. 7 eller flere – beboelsesbygninger inden for 200 m fra den beboelsesbygning, der måles fra.

Uddybning af svaret:

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, nr. 2, må geneniveauet for lugt maksimalt være 7 OUE pr. m3/3 LE pr. m3 for bl.a. beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvor der inden for en afstand af 200 m ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af den ansvarlige for driften (samlet bebyggelse).

Samlet bebyggelse vurderes ud fra den enkelte beboelsesbygning. Man tager således udgangspunkt i én beboelsesbygning og sikrer sig først,
- at den ligger på en ejendom, som er uden landbrugspligt (dvs. ikke er noteret som landbrugsejendom i matrikelregistret), og
- at den ikke er ejet af den, der er ansvarlig for driften af det husdyrbrug, der søges om godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af.

Hvis beboelsesbygningen opfylder disse betingelser undersøges det, om der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger flere end 6 beboelsesbygninger, dvs. mindst 7 andre beboelsesbygninger,
- som ligger på hver sin samlede faste ejendom uden landbrugspligt, og
- som ikke ejes af den ansvarlige for driften af det husdyrbrug, der søges om godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken