Placering af rideskole i byzonen

09-07-2018

Spørgsmål

Svaret er ikke fuldt korrekt og er opdateret med svar af 11. juli 2019

Vi har modtaget en henvendelse angående etablering af nogle udendørs hestebokse på en rideskole, og disse bokse udløser krav om miljøtilladelse. Etableringen af de udendørs hestebokse skyldes velfærdskravene, og der vil ikke komme flere heste på rideskolen. Rideskolen er placeret inde i byzonen. Efter § 9, stk. 1 i husdyrbrugloven kan kommunen dispensere for afstandskravet til byzone. Vores spørgsmål er når vi giver dispensation efter § 9 i husdyrbrugloven, giver vi så også dispensation for lugtgenekriteriet i byzone? 50 %’s reglen for lugt kan anvendes, hvis lugtgenerne ikke øges; men når der etableres yderligere 65 m2 produktionsareal – som vi godt kan dispensere for beliggenheden af jf. § 9, stk. 1 – kan vi så også dispensere for at lugten øges? Derudover vil vi også høre hvor markøren for byzonen skal placeres? Skal den placeres ved nærmeste nabo i byzonen eller ved nærmeste grænse til byzonen?


Svar

Svaret er ikke fuldt korrekt og er opdateret med svar af 11. juli 2019

Ja det er korrekt at kommunen kan dispensere for rideskoler for forbuddet i bestemte områder, her beliggenhed i byzone, med husdyrbruglovens § 9. Der kan ved meddeles om dispensation stilles vilkår til placering, indretning og drift af anlæggene. Dispensationen omfatter også lugtkravene, her kan de tidligere nævnte vilkår eventuelt anvendes.

Makøren skal placeres ved/på byzonen, hvis det er byzonen der måles til og til naboen hvis det er denne.  Fra vejledningen: I relation til 50 m-kravene måles afstandene fra nærmeste punkt på det pågældende anlæg til det nærmeste punkt i det omhandlede område eller bolig. Dvs. eksempelvis afstanden fra bygningshjørnet på den stald, der ønskes opført, til det nærmeste punkt for lokalplangrænsen eller nærmeste hushjørne på en nabobeboelse.  Det er det enkelte anlæg, der afgørende for vurderingen 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken