OML: Stipladser, ventilationsydelse og vilkår

17-08-2022

Spørgsmål

I forbindelse med en §16a-miljøgodkendelse anvender ansøger en OML-beregning for at vise, at lugtgenekriteriet til byzone er overholdt. Forudsætningerne for at anvende en OML-beregning er overholdt i ansøgningen. Antallet af stipladser er opgivet for at beregne det vejledende ventilationsbehov. Hvis der reelt bliver anvendt færre stipladser og dermed mindre ventilation end antallet af stipladser opgivet i OML-beregningen, så har man vel teoretisk ventileret sig ud af et lugtproblem? Skal vi stille vilkår om, at det årligt opgøres, hvor mange stipladser, der har været i staldene for på den måde at kontrollere, at forudsætningerne for OML-beregningerne stemmer? Alternativt kan vi stille vilkår om, at ventilationsydelsen altid skal ligge på den ydelse, der er anvendt i OML-beregningen. I praksis tror jeg dog ikke, at det er hensigtsmæssigt.


Svar

Der skal ikke stilles vilkår om antal stipladser, når der anvendes stipladser baseret på fuld staldudnyttelse i henhold til dyrevelfærdsreglerne. Se også tidligere helpdesksvar ”OML-beregninger efter 1. august 2017” https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/oml-beregninger-efter-1-august-2017/ 

Har ansøger oplyst en ventilationsydelse, der er i overensstemmelse med standardlugtemissionsværdierne, foreslår Miljøstyrelsen at der i henhold til klagenævnets praksis stilles vilkår til afkastenes placering, højde og indre diameter, se Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse nr. 18/04936 https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/73c2a7ff-3604-40a1-999f-cee4e125b076


Ventilationsydelsen i stalden varierer over døgnet med lavere ydelse om natten, hvor udetemperaturen er lav, det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at stille vilkår om, at ventilationsydelsen altid skal ligge på den ydelse der er anvendt i OML-beregningen. Det vil også naturligt forekomme, at der i perioder kan være færre dyr i stalden.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken