OML og kumulation

22-03-2019

Spørgsmål

”Husdyrbrug 1” søger om godkendelse, men der er problemer med at overholde lugtgenegrænsen til ”Nabo A”, som er en bolig uden landbrugspligt beliggende 200 m nord for ”Husdyrbrug 1”. Der er derfor udarbejdet en OML-beregning der viser, at lugtgenekriteriet lige netop er overholdt i 200 m nord (15 OU). 50 m øst for ”Nabo A” ligger der et andet husdyrbrug – ”Husdyrbrug 2” – et svinebrug med mere end 750 kg NH3/år. Der er den krølle, at det er ”Husdyrbrug 2”, der ejer ”Nabo A”. Ansøger til ”Husdyrbrug 1” har ikke medtaget ”Husdyrbrug 2” som kumulation-lugt til ”Nabo A” med den begrundelse, at såfremt ”Husdyrbrug 2” skulle udvide dyreholdet, ville ”Nabo A” ikke tælle med som nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, da ”Husdyrbrug 2” selv ejer ”Nabo A”, som yderligere selv har besluttet, at det godt må lugte hos ”Nabo A”. Spørgsmål 1: Ved ansøgning om udvidelse af ”Husdyrbrug 1”, skal ”Husdyrbrug 2” så medregnes som kumulation til ”Nabo A”, når ”Husdyrbrug 2” selv ejer ”Nabo A”? Spørgsmål 2: Skal kumulation ved brug af OML-beregning generelt ske ved at inddrage den konkrete kumulerende lugt, placering, afkasthøjder, ventilation mv. i OML-beregningen? https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Lugt%20Vurering.ashx#Husdyrvejledning.Lugt+Vurering_Kumulation_7: ”Det er alene muligt at fravige ovenstående om kumulation, hvis der alternativt foretages en konkret OML-beregning, hvor alle emissioner fra de emissionskilder, der er angivet i dette afsnit (ansøger samt husdyrbrug over 75 DE), indgår. Denne beregning skal i så fald påvise, at genekriterierne ikke overskrides.”


Svar

Spørgsmål 1: Ja, "Husdyrbrug 2" skal medregnes som kumulation til "Nabo A". 

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 3, at genekriteriet for lugt er 15 OUE pr. m3 og 10 LE pr. m3 ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften, hvorved skal forstås den ansvarlige for driften af det eller de husdyrbrug, som ansøgningen angår.

Reglerne for kumulationen er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Det fremgår heraf, at hvorvidt et (eller flere) husdyrbrug skal medtages i kumultionen fastlægges ud fra afstanden mellem de boliger m.v., der er nævnt i § 31, stk. nr. 1-3 og et centrum for det (eller de) ansøgte husdyrbrug samt de pågældende husdyrbrugs emission af NH3-N på samme måde som angivet i § 26, stk 3, nr. 1 og 2.

Reglerne indeholder hverken undtagelsesbestemmelser eller dispensationshjemmel i forhold til hvilke beboelsesbygninger, der skal inddrages i vurderingen af, om lugtgenekriteriet er overholdt. Efter Miljøstyrelsens opfattelse gør det således ingen forskel for fastlæggelse af om lugtgenekriteriet for "Husdyrbrug 1" er overholdt, at den pågældende beboelsesbygning uden landbrugspligt er ejet af ejeren af et andet husdyrbrug. Da det således ikke er den ansvarlige for "Husdyrbrug 1" (som ansøgningen om miljøgodkendelse vedrører), der ejer beboelsen uden landbrugspligt ("Nabo A"), skal der efter Miljøstyrelsens vurdering indregnes kumulation fra "Husdyrbrug 2".

Spørgsmål 2: Ja. Når der foretages en konkret OML-beregning for at præcisere omfanget af lugtgenerne for omboende, skal alle relevante lugtkilder indregnes i den pågældende OML. Relevante lugtkilder er i denne forbindelse jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B, andre husdyrbrug, der har en ammoniakemission større end 750 kg NH3-N pr. år, og ligger indenfor nærmere bestemte afstande fra omboende. Se endvidere også vejledningens kapitel 13 om kumulation med andre husdyrbrug i den konkrete OML-beregning https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#A3, vejledningen er opdateret den 21. marts 2019.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken