OML, kumulation og 50 % reglen

22-03-2019

Spørgsmål

I en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug har ansøger brugt OML-beregninger til at vise, at lugtgenekriterierne kan overholdes ved brug af dispensationsmuligheden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 (50% reglen). I nærheden af den nabo, der beregnes geneafstand til, ligger et andet husdyrbrug, som opfylder kriterierne for at skulle medregnes i forhold til kumulationsreglerne. Når der er tale om overholdelse af kriterierne for at kunne anvende 50 % reglen, mener ansøger ikke, at kumulationsbruget skal indregnes i den konkrete OML, men i stedet indregnes ved et tillæg på 10 % reduktion i geneafstanden, jf. de generelle regler for indregning af kumulationsberegninger, når der ikke anvendes OML-beregning. Er det rigtig forstået af ansøger, at kumulation skal indregnes på den måde, når 50 % reglen ønskes anvendt?


Svar

De generelle regler for indregning af kumulationshusdyrbrug, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B, og som anvendes i Miljøstyrelsens lugtmodel, er en forenklet tilgang til at estimere de kumulative lugtgener, der er ved omboende, når der ligger andre større husdyrbrug i nærheden. Reglerne er udarbejdet for situationer, hvor der ikke anvendes en konkret OML-beregning. Når der foretages en egentlig OML-beregning, skal de lugtkilder, som iflg. Bekendtgørelsen har en kumulativ effekt, indregnes i den konkrete OML-lugtberegning. Se endvidere vejledningens kapitel 13 om OML-beregninger og kumulation, der er opdateret den 21. marts 2019.  

Det er op til kommunens konkrete vurdering at bedømme hvorvidt betingelserne for at kunne anvende 50 % reglen er til stede. Hvis kommunen finder, at betingelserne er opfyldt, skal kommunen beslutte om den vil give dispensation, se nærmere i vejledningens kapitel 13, om hvilke overvejelser kommunen kan lægge til grund for en vurdering.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken