OML beregning - samling af flere afkast til ét afkast

18-02-2022

Spørgsmål

DCE har d. 23. april 2021 udarbejdet et notat til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor det blandt andet beskrives i hvilke situationer, at flere afkast kan samles til ét afkast i en OML-beregning. MST har i helpdesksvar fra d. 14. december 2020 oplyst, at hvis kriterierne om højde af afkast, fysisk afstand samt røggashastighed og temperatur er opfyldt kan røgfanerne fra flere afkast smelte sammen, og flere afkast kan i en OML-beregning dermed betragtes som ét. Det oplyses, at samling af flere afkast i en kappe ikke er væsentligt. Med udgangspunkt i ovenstående ønskes der svar på følgende: Kan den faglige viden, der fremgår af DCE-notatet omkring afstand mellem afkast inddrages i ansøgninger om godkendelse/tilladelse og i givet fald i hvilke situationer (- 20% af ydre diameter - og ellers en konservativ betragtning svarende til, at alle afkast skal betragtes separat)?


Svar

Det faglige notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, fra den 23. april 2021, som du henviser til i spørgsmålet er anvendt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 19/02604 fra den 31. januar 2022. Det vil være relevant, at inddrage konklusionerne fra nævnets afgørelse i kommunes sagsbehandlingen.

19/02604: https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/46cba437-2fbd-4a8e-aca9-7e52627aeae6

I afgørelsen er der også citeret en supplerende udtalelse fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet fra den 21. juni 2021. Her fremgår det, at formulering i hjælpeteksten til OML-Multi om, hvornår flere afkast kan regnes som ét afkast, mere korrekt formuleret ville være: ”at den frie afstand mellem yderkanter af naboafkast er mindre end ca. 20 % af den ydre diameter og flere end to afkast skal være samlet i et tilnærmet kvadrat eller cirkel”.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelse 20/00420 fra den 9. februar 2022,
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a104dacf-308c-4d7c-9313-b5fa24d45673
opstilles følgende forudsætninger for at samle flere staldafkast som ét:
1. Afkastene skal være helt sammenlignelige med hensyn til afkasthøjde, røggastemperatur og røggashastighed.
2. Afkastene skal ligge ganske tæt ved hinanden – dvs. at den frie afstand mellem yderkanter af naboafkast skal være mindre end ca. 20 % af den ydre diameter, og at flere end to afkast skal være samlet i et tilnærmet kvadrat eller cirkel.
3. Staldventilationen skal være mindst 7 m/s.


Helpdesksvaret, der henvises til i spørgsmålet, ses her https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/centralt-afkast-definition/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken