Marksstakke i forhold til midlertidig opbevaring

24-09-2021

Spørgsmål

Vi er usikre på forskellen mellem markstak og "midlertidig opbevaring", og de regler der her gælder. Spildevandsslam må ikke opbevares i markstakke jf. slambekendtgørelsen § 16, stk. 3. Både af bekendtgørelsen og vejledning til bekendtgørelsen fra 2010 fremgår det ligeledes, at dette er forbudt. Og husdyr helpdesken understregede dette i et svar om markstakke sidste år, hvis jeg har forstået det korrekt. Af vejledningens kapitel 4.3.4.1 om "Midlertidig opbevaring i forbindelse med omladning/udspredning" fremgår det dog, at det har været praksis (og dermed tilladt?) at midlertidig opbevare affald i marken i forbindelse med omladning fra transportvogn til spredningsmateriel, når visse konditioner er opfyldt, men at " ...I følge praksis bør den midlertidige opbevaring ikke strække sig ud over 14 dage". I den forbindelse er vores spørgsmål, så: 1. Hvad er forskellen på midlertidig opbevaring og markstakke? 2. Er det tilladt at opbevare spildevandsslam i midlertidig opbevaring i forbindelse med omladning/udspredning, hvis ikke det giver anledning til grund- og overfladevandsforurening eller generer naboer?


Svar

Midlertidig opbevaring er en kort periode, som foregår mellem modtagelse og selve anvendelse af fx slam. 14 dage i midlertidig opbevaring, må være vejledende max for ikke at skabe for mange gener og forurening. Det er kommunalbestyrelsen, der sætter rammerne for det eller giver indskærpelser/påbud, såfremt der skulle opstå gener eller forurening. De 14 dage er vejledende, hvor kommunen selv kan sætte strammere eller lempeligere rammer.

Ved den midlertidige opbevaring af især spildevandsslam skal det dog sikres at man får nedbragt evt. resterende slam, så det ikke giver lugtgener eller man samler jorden og får den fordelt på marken for at sikre en regelmæssig udspredning af slammet og dets indhold af tungmetaller og MFS.

Markstakke derimod, er en længere opbevaring, op til 12 mdr., men må kun anvendes til materialer med tørstofindhold højere end 30%, da det ellers vil flyde ud, heraf at slam ikke må opbevares i markstakke. Markstakke skal overdækkes og overholde afstandskrav. Se reglerne i § 14 i den nuværende husdyrgødningsbekendtgørelsen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken