Lugtkrav til beboelsesbygning på lejet grund ejet af ansøger

05-02-2020

Spørgsmål

Vi behandler i øjeblikket en ansøgning om en ny miljøgodkendelse af et husdyrbrug. Ansøger ejer en naboejendom uden landbrugspligt. Der er i øjeblikket en verserende byggesag om opsætning af en midlertidig modulbygning, som skal anvendes til bolig for psykisk belastede unge med tilknytning til en institution. I matrikelregisteret er der derfor registreret to ejere af matriklen: landmanden/ansøger som ejer jorden og institutionen, som ejer den ansøgte midlertidige bygning, som opsættes på lejet grund. Den pågældende ejendom ligger i landzone og der er ingen lokalplan for området. I tidligere miljøgodkendelse var der ingen lugtkrav til ejendommen, fordi der var tale om en enkeltbeboelse, som ansøger ejede. Vi er derfor kommet i tvivl om, om den midlertidige bygning på lejet grund skal indgå i lugtberegningerne eller om den er fritaget, fordi ansøger stadig ejer selve ejendommen/jorden. Knytter ejerkriteriet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 3 sig til den midlertidige "beboelsesbygning"/institution eller til selve "ejendommen"/arealet?


Svar

Geneniveauet i § 31, nr. 3 skal overholdes i forhold til beboelsesbygningen.

For at den enkelte beboesesbygning er omfattet af geneniveauet, skal beboelsesbygningen ligge på en ejendom, som er uden landbrugspligt, og ejendommen må ikke være ejet af den ansvarlige for driften. Ejerkriteriet knytter sig derfor til ejendommen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken