Lugtkonsekvensområder og lugtgeneafstande

01-11-2018

Spørgsmål

Vi har modtaget et par ansøgninger om miljøgodkendelse fra et par meget store mælkeproducenter. I ansøgningen fremgår det, at lugtkonskvensområdet er kortere end lugtgeneafstanden til byzone. Hvordan hænger det sammen? Kan vi så nøjes med at høre inden for lugtkonsekvensområdet eller skal der forlænges svarende til lugtgeneafstanden?


Svar

Der lægges til grund at den længere geneafstand til byzone er beregnet efter Miljøstyrelsens lugtmodel (NY). Lugtkonsekvensområdet er alene beregnet efter FMK-modellen.

Ved høring efter husdyrbruglovens § 55, stk. 4 vil kommunen efter Miljøstyrelsens vurdering ikke kunne nøjes med at høre omboende inden for det beregnede konsekvensområde i sådan et tilfælde, fordi høringen skal ske af både naboer og andre berørte. Når der er fastlagt en geneafstand til byzone, må det antages at lugt fra husdyrbruget vil kunne forekomme inden for denne geneafstand. Selv om der ikke ligger byzone inden for den beregnede geneafstand, kan beboere her inden for godt betragtes som berørte. De samme hensyn, som ved nævnets praksis for at bruge konsekvensområdet, gør sig derfor gældende for alle beboere inden for geneafstanden for byzone.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken