Lugt og kumulation (øvrige husdyrbrug)

01-03-2018

Spørgsmål

Vi har et spørgsmål til reglerne om lugt og kumulation for øvrige husdyrbrug. I en konkret sag skal vi afgøre, om der er øvrige husdyrbrug indenfor 300 m fra byzoneområde. Den tidligere WIKI-vejledning vejleder om, at reglerne om kumulation gælder ”hvis der indenfor 300 m fra byzone findes andre staldanlæg på andre ejendomme, hvor der produceres mere end 75 DE”. Den nye vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vejleder om følgende: ”Afstanden på de 300 m måles fra dette punkt til et centrum for de pågældende husdyrbrug”. Der er således i gammel og ny vejledning forskel på, om vi skal vurdere i forhold til et staldanlæg eller i forhold til et staldcentrum. Vi forstår det således, at hvis vi behandler ansøgninger efter det hidtidige regelgrundlag, skal vi vurdere på, om der indenfor 300 fra byzone findes staldanlæg på et andet husdyrbrug – hvis ja skal reglerne om kumulation iagttages. Hvis vi behandler ansøgninger efter det nuværende regelgrundlag, så skal vi i stedet vurderer på, om der er mindre end 300 m til staldcentrum (vægtet midtpunkt for lugt). Er dette korrekt forstået?


Svar

Ja, det er rigtigt forstået, og det er korrekt, at kumulationsreglen er ændret som led i den nye husdyrregulering.

I forhold til kumulationsberegningerne skulle man tidligere afgøre, om der var kumulation ud fra antallet af DE. Da antallet af DE forsvandt som parameter, blev dette ændret til en faktor, der er fastsat efter ammoniakemissionen. Punktet, hvorfra der blev regnet, blev samtidigt ændret til et fast punkt, hvorfra der skal regnes. Punktet blev for sager, godkendt efter 2007, beregnet ud fra et vægtet gennemsnit af emissionskilderne.

Dette er operationaliseret i husdyrgodkendelse.dk, så man kan se både emissionen, samt dét punkt, der måles fra, for alle de godkendelser, der er meddelt siden 2007. For nærliggende husdyrbrug, som har produktionstilladelse fra før 2007, er det lidt mere kompliceret, men også her regnes der ikke længere fra nærmeste hjørne.

I forhold til lugtreguleringen blev der i den gamle regulering, ligesom der også gør i den nye regulering, foretaget beregning med udgangspunkt i centrum af staldanlæg. Det var således kun i kumulationsreglerne, man anvendte nærmeste hjørne, i den tidligere regulering.

Den nye måde at gøre det på er således mere fagligt korrekt. For de husdyrbrug, der har en godkendelse og dermed er inde i husdyrgodkendelse.dk, er det sat op, så man kan se emissionen, og dét punkt, der regnes fra. Det er således også til at have med at gøre,  rent praktisk. I den gamle regulering var det nødvendigt at have en funktionel måde at vurdere kumulationen på, uden at der blev foretage en decideret beregning. Der var anvendt 75 DE som nedre grænse for, hvilke husdyrbrug der havde betydning for kumulationen, og efter et forsigtighedsprincip skulle afstanden måles med udgangspunktet fra det nærmeste hjørne af produktionsbygningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken