Lugt: 50 % reglen , udegående dyr – udvidelse – produktionsareal eller staldafsnit

26-04-2018

Spørgsmål

1. Må man bruge tiltaget med udegående dyr i 5 måneder herunder juni – september til at opfylde betingelserne for at kunne dispensere efter 50 % reglen? Ansøger ønsker at etablere et nyt staldafsnit. Kravet om lugtemissionen ikke øges opfyldes ved at anvende tiltaget med udegående dyr. I vejledningen fra før 1. august 2017 er under beskrivelse af 50 % reglen nævnt: Hensigten med bestemmelsen er, at give mulighed for at eksisterende husdyrproduktioner kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne ikke forøges. I den nugældende vejledning er det under beskrivelse af anvendelse af 50 % reglen, og under afsnittet Hensynet ikke beskrevet, at der skal være tale om enkelte produktionsmæssige tilpasninger. Ordlyden under Hensynet (efter 1/8-17) er ændret i forhold til ordlyden under Hensigten (før 1/8-17). 2. Når man bruger 50 % reglen og samtidig udvider produktionsarealet i form af tilbygning, er der så grænser for hvor meget man må udvide produktionsarealet så længe man opfylder betingelserne for anvendelse af 50 % reglen? I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §21 stk. 3 står: Produktionsareal, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, herunder i juni, juli, august og september, som følge af, at dyreholdet er udegående, skal ikke medregnes i beregningen efter stk. 2. I vejledningen under lugt og §21 står sidst i afsnit: Dyrene må ikke have adgang til arealet i den medregnede periode, og det forudsættes, at stalden lukkes ned og rengøres. Tidligere i afsnittet skrives produktionsarealer. Der er uklarhed over, om der tænkes på produktionsarealer eller staldafsnit. 3. For at anvende tiltaget med udegående dyr er det så hele staldafsnittet, der skal tømmes for dyr samt lukkes ned og rengøres?


Svar

1. Hvis der angives udegående dyr i ansøgt drift, skal der ved fastsættelse af den lovlige nudrift angives det samme antal og type af dyr som udegående. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 2, jf. stk. 1. 

 

Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angiver i lighed med tidligere, at en kommune efter 50 %-reglen kan give lov til, at et eksisterende husdyrbrug kan foretage produktionsmæssige ændringer og tilpasninger, som medfører, at lugtgenerne formindskes - eller i hvert fald ikke forøges.

 

2. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, angiver tre centrale betingelser, der skal opfyldes for at anvende 50 %-reglen. Lugtemission, herunder lugtemission i relation til 50 %-reglen, skal beregnes for hvert enkelt staldafsnit.

Hvis et produktionsareal udvides ved tilbygning af en eksisterende stald, kan det få betydning for anvendelse af 50 %-reglen, hvis lugtemissionen i et eller flere staldafsnit som følge af tilbygningen forøges i forhold til omboende.

 

"Produktionsareal", og ikke "staldafsnit", anvendes overordnet i relation til udegående dyr, idet de faktiske forhold kan være, at dyr kan være udgående i forhold til flere staldafsnit, ét staldafsnit eller en del af ét staldafsnit.

 

3. Det staldafsnit, hvor der ikke er dyr, kan fratrækkes. Det er dog en betingelse, at de afsnit, som fradrages, rengøres og afspærres, således at dyrene ikke har adgang til arealet.

 

Se i øvrigt Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om lugt og 50 %-reglen i: http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#11 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken