Kumulationsbrug i lugtberegningen og OML

11-10-2019

Spørgsmål

Lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk er i en sag ikke overholdt, idet genekriteriet for byzone ikke er overholdt for ca. halvdelen af en nærliggende byzone sydøst for svinebruget, der ønsker at udvide. Der ligger ikke andre husdyrbrug i nærheden af hovedparten af zoneområdet, og ansøgers konsulent har ikke indregnet kumulation ved lugtberegningen. Øst for byzonen og inden for 300 m ligger imidlertid et svine/kvægbrug med en ammoniakemission fra staldanlægget på >750 kg N. I punktet 300 m fra centrum af kumulationshusdyrbruget og tættest på svinebruget er geneafstanden ikke overholdt hverken med eller uden indregnet kumulation. Til dokumentation for, at lugtgenekriteriet reelt er overholdt har vi modtaget en konkret OML-beregning, som viser max 5 OU i den relevante retning og i kanten af byzonen. I OML-beregningen indgår dog ikke de ca. 25.000 OU fra kumulationshusdyrbruget. Konsulenten mener ikke, at det er relevant at vurdere på det indsatte kumulationspunkt, da der i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Kap. 13 står (under afsnittet om beregning af lugtemission, spredning og geneafstande): ”Der tages udgangspunkt i det punkt på zonegrænsen, planområdet, boligen m.v., som ligger nærmest det staldanlæg, som medfører de største lugtgener. Afstanden på de 300 m henholdsvis 100 m måles fra dette punkt til et centrum for det eller de pågældende husdyrbrug, der fastlægges på samme måde som angivet i § 26, stk. 3 nr. 1 og 2 for ammoniak i relation til kumulation som led i totaldepositionskravet for kategori 1-natur.” Jeg forstår, at ovenstående tekst gælder den standardiserede lugtberegning og mener, at den konkrete OML-beregning skal vise, at lugtgenekriterierne overholdes i hele byzoneområdet, også når lugtemission fra andre husdyrbrug inden for 300 m indregnes. Under vejledningens afsnit Særligt om beregning efter OML-modellen/Kumulation med andre husdyrbrug i den konkrete OML-beregning står: ”…er muligt at fravige ovenstående om kumulation, hvis ansøger foretager en konkret OML-beregning, hvor alle emissionerne fra såvel det husdyrbrug, som ansøgningen vedrører, og øvrige husdyrbrug med en ammoniakemission på over 750 kg NH3-N pr. år inden for ovennævnte afstande indgår. Denne beregning skal i så fald påvise, at geneniveauerne ikke overskrides. En konkret OML-beregning kan inddrage oplysninger om andre lugtkilder. Derfor skal ansøger, når der vælges at anvende en konkret OML-beregning til at præcisere lugtgenerne ved naboerne, indregne lugtbidrag fra andre husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH3-N pr. år, der ligger nærmere end 300 m fra samlet bebyggelse og byzoner eller 100 m fra enkeltnaboer, i den konkrete OML-beregning.” Kan ansøger undlade at indregne det pågældende andet husdyrbrug, med begrundelse i, at OML beregningen nu viser at lugtgenekriteriet er overholdt til det nærmeste punkt på byzonen og det pågældende kumulationsbrug ligger længere væk end 300 meter herfra?


Svar

Det husdyrbrug, der søger, skal opfylde lugtgenekriteriet til byzone, og det skal det til alle steder i byzonen. Oftest er det nok at regne til nærmeste punkt, men der kan også være nødvendigt at kontrollere til flere punkter, som her. Hvis der inden for 300 m af det punkt man måler til ligger et eller flere husdyrbrug over 750 kg N osv. skal der regnes kumulation. Hvor langt væk fra det ansøgte brug, man skal ”lede” efter kumulationsbrug, vil være en vurdering fra sag til sag. Er lugtgeneafstanden f.eks. 650 meter (beregnet uden kumulation) men der i et punkt 700 meter væk fra det ansøgte husdyrbrug, ligger et kumulationsbrug mindre end 300 meter fra det pågældende punkt, vil lugtgeneafstanden skulle forøges med 10 % og dermed blive 650 +65 = 715 meter og geneafstanden til det pågældende sted i byzonen er ikke opfyldt.

Når det skal vurderes om lugtgenekriteriet er overholdt for det ansøgte husdyrbrug, skal det med andre ord være overholdt til alle steder i byzonen. Og her skal husdyrbrug, der potentielt kan give kumulative virkninger, inddrages i vurderingen, og altså ikke kun de kumulationsbrug, der ligger under 300 meter fra steder i byzonen, hvor lugtgenekriteriet fra det ansøgende husdyrbrug i forvejen ikke overholdes. I bekendtgørelsen er det defineret ved, at det skal være husdyrbrug, der udleder mere end 750 kg NH3-N og som ligger indenfor 300 meter fra zonegrænsen. Afstanden måles fra det staldanlæg, der medfører de største lugtgener. Der kan således være sager, hvor det ansøgende husdyrbrug overholder lugtgenekriteret isoleret set, til et punkt på zonegrænsen. Imidlertid skal man være opmærksom på, om der inden for 300 meter fra dette punkt ligger andre store husdyrbrug. Gør der det, skal der lægges henhv 10 og 20 pct til geneafstanden fra det ansøgende husdyrbrug. Det vil kunne betyde, at lugtgenekriteriet ikke er overholdt til det pågældende sted i byzonen, fordi der også er lugtbidrag fra kumulationsbrugene.

Ansøger kan foretage en OML-beregning, som måske kan vise at genekriteriet alligevel er overholdt. En sådan OML-beregning skal altid inddrage de pågældende kumulationsbrug i beregningen, som andre punktkilder. Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, skal alle relevante punktkilder, der i første omgang vurderedes til at have en kumulativ virkning, inddrages i denne mere præcise beregning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken