Kumulation - lugt

18-06-2019

Spørgsmål

Det drejer sig om en ejendom, hvor staldene ligger med over 500 meter imellem (2 ejendomme, der er sam-matrikuleret). Hver af ejendommene har en ammoniakemission > 750 kg NH3. Lugtcentrum ligger på en mark midt mellem de 2 ejendomme. Jeg behandler nu en ansøgning på en naboejendom. Derfor skal jeg vurdere, om der er kumulation for den sam-matrikulerede ejendom til byzone. Den ene ejendom ligger indenfor 300 meter til byzone, men lugtcentrum for den samlede produktion ligger 500 meter fra byzone. Skal jeg regne ejendommen med til kumulation eller ej?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om én ejendom, idet der tidligere er sam-matrikuleret 2 ejendomme og at der nu er husdyranlæg på samme ejendom med mere end 500 meter imellem.


Reglerne omkring kumulation fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen afsnit B. Beskyttelsesniveau for lugt. Det fremgår heraf, at den ukorrigerede geneafstand i Miljøstyrelsens lugtmodel skal korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug på følgende måde:
 

   2) Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra de områder m.v., der er nævnt i § 31, stk. 1,          nr. 1 og 2, eller nærmere end 100 m fra de beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31, stk. 1, nr. 3,          skal geneafstanden forøges med


               a) 10 pct., hvis der er 1 husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N                    pr. år, og
              b) 20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg                    NH3-N pr. år.


Hvorvidt et eller flere husdyrbrug skal medtages i kumulationen, fastlægges ud fra afstanden mellem de områder, boliger m.v., der er nævnt i § 31, stk. 1, nr. 1-3, og et centrum for det eller de pågældende husdyrbrug samt det pågældende husdyrbrugs emission af NH3-N på samme måde som angivet i § 26, stk. 3, nr. 1 og 2.


Det vil sige, at der skal benyttes metoden i § 26 til at afgøre hvorvidt et eller flere husdyrbrug skal medtages i kumulationsreglerne for lugt.


Det fremgår af § 26, stk. 3, nr. 1, at for husdyrbrug omfattet af en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastlægges emissionen samt et vægtet centrum ud fra oplysninger i godkendelsen eller tilladelsen om emissionen fra de enkelte staldafsnit på husdyrbruget.


Af § 26, stk. 3, nr. 2 fremgår, at for andre husdyrbrug end nævnt i nr. 1 fastlægges et centrum for punktkilden ud fra et arealvægtet gennemsnit af bygningsarealet, der anvendes til dyrehold, ud fra tilgængelige oplysninger om bygningsarealet og den lovlige produktion.


Definitionen på et husdyrbrug er (jf. § 3 i HBL) Husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.


Det vil altså sige, at i dette tilfælde hvor der er tale om én ejendom og dermed ét husdyrbrug, så er det afstanden til et vægtet centrum eller et centrum for punktkilden ud fra et arealvægtet gennemsnit af bygningsarealet, der anvendes til dyrehold, afhængigt af hvilken retsgrundlag husdyrbruget har, som er afgørende for hvorvidt husdyrbruget skal medtages i kumulationen.


Hvis der er mere end 300 m til dette punkt fra byzonen, så skal husdyrbruget ikke medregnes som kumulation.


Bemærk, at der er mulighed for at Miljøstyrelsens lugtmodel, kan erstattes af en konkret spredningsberegning efter OML-modellen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken