Kumulation i forhold til lugt

25-03-2021

Spørgsmål

Vi er kommet i tvivl om, hvornår der skal tages højde for kumulation i forhold til lugt. Skal der undersøges for kumulation, hvis husdyrproduktionen som søger om godkendelse, ligger mere end 300 meter væk fra byzone og samlet bebyggelse og mere end 100 meter til nabobeboelse. Ud fra tidligere vejledninger har vi forstået det sådan, at der først skal undersøges for kumulation, hvis byzonen og samlet bebyggelse ligger under 300 meter væk fra den husdyrproduktion som søger om godkendelse og under 100 meter til naboen. Ud fra ny vejledning og lovgivning, skal der undersøges for kumulation, ligegyldigt hvor langt der er til nærmeste byzone, samlet bebyggelse og nabo fra den husdyrproduktion som søger om godkendelse. Er det korrekt? Vi har det eksempel at fra den husdyrproduktion som søger om ny godkendelse og til beboelsen som udløser samlet bebyggelse er der 856 meter. Inden for 300 meter af beboelsen, som udløser samlet bebyggelse, er der to andre husdyrbrug over 750 kg N/ år. Men da der er over 300 meter fra husdyrproduktionen som søger om godkendelse, skal der så tages højde for kumulation?


Svar

Ja, hvis der er andre husdyrbrug (med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år) nærmere end 300 m fra byzone og samlet bebyggelse eller nærmere end 100 m fra beboelsesbygninger skal der korrigeres for kumulation i forhold til lugt ved beregning efter Miljøstyrelsens lugtmodel (NY model). Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B, pkt. 2, hvor det også fremgår, at centrum for ”kumulationshusdyrbruget” (dvs. hvorfra der skal måles) fastlægges på samme måde som angivet i bekendtgørelsens § 26, stk. 3, nr. 1 og 2.
Derimod har afstanden fra det ansøgte husdyrbrug til de omboende ikke indflydelse på angivelsen af kumulation. Det er uændret i forhold til reglerne fra før ændringen af husdyrbrugloven i 2017.
F.eks. skal der indregnes kumulation til byzone, hvis centrum af et ”kumulationshusdyrbrug” med en ammoniakemission over 750 kg NH3-N pr. år ligger mindre end 300 m fra byzone, også selvom det ansøgte husdyrbrug ligger mere end 300 m fra byzonen.
Ansøger indtaster i husdyrgodkendelse.dk hvorvidt der skal regnes kumulation, men selve beregningerne sker derefter automatisk i ansøgningssystemet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken