Kan en OML beregning benyttes til opfyldelse af 50%-reglen?

24-02-2020

Spørgsmål

Jeg har en §16 b – ansøgning, hvor lugt ifølge ansøgningsskemaet ikke kan overholdes. Ansøger ønsker derfor at benytte sig af 50%-reglen. Med de afstande, der beskrives i ansøgningsskemaet, kan første kriterie i 50%-reglen ikke overholdes (”den vægtede gennemsnitsafstand til de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i [§ 31], er mere end 50 pct. af geneafstanden efter [§ 32, jf. bilag 3, pkt. B], for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.). Jeg er med på, at vurderingen om hvorvidt vi som kommune vil godtage benyttelsen af 50% reglen, er op til os, så det er ikke heri mit spørgsmål ligger. Mit spørgsmål ligger i om vi ved hjælp af en OML-beregning rent faktisk må få påvist, at første kriterie af 50% reglen kan overholdes? Eller er en sådan vurdering forbundet med for store usikkerheder?


Svar

Efter Miljøstyrelsens vurdering kan 50 % reglen godt anvendes i de tilfælde, hvor lugtgeneafstandene er beregnet på baggrund af en konkret OML-beregning, det vil sige, at der kan bruges en konkret OML-beregning til at vise, at kriterie 1) i § 33 er opfyldt.
Med ændringen af husdyrloven i 2017 er bestemmelserne omkring dispensationsmuligheden i ”50 %-reglen” rykket fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B til den nugældende bekendtgørelses § 33, hvorefter kommunen konkret kan fravige geneniveauerne for lugt, hvis en række kriterier er opfyldt. Det første kriterie, der skal opfyldes er:
1) Den vægtede gennemsnitsafstand til de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31, er mere end 50 pct. af geneafstanden efter § 32, jf. bilag 3, pkt. B, for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.
Den tidligere formulering i bilag 3, afsnit B, lød: ”I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse. F.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion, samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 pct. af den beregnede geneafstand.”
Selv om bestemmelserne vedr. 50 % reglen er flyttet fra bilag 3, afsnit B, til § 33, fremgår det ikke af høringsmaterialet til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i 2017, at der skulle være tale om en ændring af indholdet i bestemmelsen. Af høringsnotatet side 32 fremgår, at der er tale om indholdsmæssig videreførelse af de gældende regler https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/a9577c33-da26-4607-8a2d-e91de1aa3915/H%C3%B8ringsnotat%20husdyrgodkendelsesbekendtg%C3%B8relsen.pdf

Da det tidligere Natur- og Miljøklagenævn i flere afgørelser (fra før 2017) har fastslået, at 50 %-reglen også kan anvendes i de tilfælde, hvor lugtgeneafstandene er beregnet med OML se fx. NMK-131-00034 og NMK-131-00065, er det Miljøstyrelsens vurdering, at dette fortsat er gældende.
Kommunen skal dog i hvert tilfælde vurdere, om der er grundlag for at godkende det ansøgte på trods af overskridelsen af lugtgeneafstanden, og som det bemærkes i spørgsmålet, er det kommunens vurdering om der skal gives dispensation efter § 33 (50 % reglen).
Kommunen skal også være opmærksom på i hvilke situationer lugtberegningerne i husdyrgodkendelse.dk kan erstattes med en konkret OML-beregning. Se mere i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 13 under afsnittet ”Særligt om beregning efter OML-modellen” https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#10

Her fremgår det bl.a., at hvis det er Miljøstyrelsens lugtmodel, der giver den længste geneafstand i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, kan beregningen umiddelbart erstattes af en konkret OML-beregning, hvorimod hvis det er FMK-modellen, der giver den længste geneafstand, kan beregningen kun erstattes af en OML-beregning, hvis det ansøgte indebærer meget afvigende ventilationsforhold. Hvis det er Miljøstyrelsens lugtmodel, der giver den længste geneafstand, kan ansøger foretage en konkret OML-beregning. Geneafstanden kan dog som udgangspunkt ikke i sådan en sag blive kortere end den geneafstand, der er beregnet efter FMK-modellen. Det følger af NMK-132-00783, hvor Miljø- og fødevareklagenævnet præciserer: ”Det er således Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at FMK-modellen fastsætter beskyttelsesniveauet i tilfælde, hvor en konkret OML-beregning viser en kortere geneafstand end beregnet efter FMK-modellen, medmindre der er meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis. I sidstnævnte tilfælde, kan en konkret OML-beregning også erstatte FMK-modellen.”


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken