Hvordan vurderes lugtkumulation ved samlet bebyggelse?

02-12-2021

Spørgsmål

Skal kumulation til samlet bebyggelse vurderes ligesom til byzone? Vi vil gerne have uddybet, om vurderingen af kumulation til samlet bebyggelse er ved den enkelte bolig, eller vi skal vurdere hele den samlet bebyggelse som en samlet enhed? For eksempel er bolig A, den ejendommen som udløser samlet bebyggelse, og når vi måler afstande, så er der mere end 300 meter til et andet husdyrbrug B. Inden for afstanden af 200 meter fra bolig A, har vi bolig C, her er der 250 meter til lugtcentrum på husdyrbrug B med en ammoniakemission over 750 kg NH3-N pr. år. Skal der i dette eksempel markeres i husdyrgodkendelse.dk at der er lugtkumulation til samlet bebyggelse ved bolig A, eller skal der indsættes et nyt målepunkt ved bolig B?


Svar

Nej, når du skal vurdere, om en bolig i samlet bebyggelse er påvirket af lugtkumulation fra et andet husdyrbrug, skal det ikke vurderes på samme måde som når du vurdere kumulation til byzone. 

Kumulation til samlet bebyggelse kan ikke vurderes ligesom til en byzone eller til et lokalplanlagt område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign (Husdyrbruglovens § 6, stk. 1, nr. 2). Det skyldes, at der netop ikke er en fast defineret grænse rundt om samlet bebyggelse (husdygodkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1, nr. 2). Om en bolig, der udgør samlet bebyggelse sammen med andre boliger, er påvirket af lugtkumulation fra et andet husdyrbrug, skal derfor vurderes for hver bolig. 

For at en bolig kan betragtes som at udgøre en del af en samlet bebyggelse, skal der indenfor 200 meter fra boligen være mindst 7 (mere end 6) andre boliger (uden landbrugspligt og som ikke er ejet af den ansvarlige for driften).

En (eller flere) af de boliger, der er en del af de 7 andre beboelser, udgør ikke nødvendigvis selv - sammen med andre nærtliggende huse - en samlet bebyggelse. Det skyldes, at det ikke er sikkert, at der i en afstand på 200 meter fra hver og en af de 7 boliger, ligger 7 andre boliger. Se nærmere beskrivelse og skitse i vejledningen. 

Kommunen skal således se på den enkelte bolig og vurdere, om den overholder betingelserne for at udløse samlet bebyggelse, sammen med 7 andre boliger indenfor 200 m. 

Derefter skal kommunen vurdere, om den pågældende bolig bliver ramt af lugtkumulation fra et andet husdyrbrug. Det gør den, hvis der er mindre end 300 m til centrum af et andet husdyrbrug med en ammoniakemission over 750 kg NH3-N pr. år.

I eksemplet betyder det, at det er uden betydning, at bolig C er en af de 7 boliger, der afstedkommer, at bolig A må betragtes som en del af samlet bebyggelse.

I stedet skal der først ses på, om bolig C i sig selv – sammen med 7 andre nærtliggende boliger - udløser samlet bebyggelse. Gør den det, så vil den være påvirket af kumulation fra et andet husdyrbrug, hvis dettes centrum ligger under 300 meter fra bolig C, og det har en ammoniakfordampning højere end 750 kg NH3-N pr. år. 

Ligger bolig C ikke i samlet bebyggelse, skal det i stedet vurderes, om der er kumulation til enkelt bolig. Kumulation til enkelt bolig kræver, at boligen ligger nærmere end 100 m fra øvrige husdyrbrug med en ammoniakemission over 750 kg NH3-N pr. år.

Hvordan nabohusdyrbrugets centrum og ammoniakemission beregnes fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 26, stk. 3.

Indtastning i Husdyrgodkendelse.dk
I husdyrgodkendelse.dk er både samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål, angivet som ”samlet bebyggelse”. Det skyldes, at begge kategorier har samme beskyttelsesniveau i forhold til lugtpåvirkningen fra det ansøgte husdyrbrug. Når den kumulative virkning fra andre husdyrbrug skal vurderes, skal det imidlertid gøres forskelligt for de to kategorier, som beskrevet ovenfor.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken