Hvordan skal formuleringen om undtagelsesreglen for lugt forstås?

25-10-2017

Spørgsmål

I vejledningen står: ”Meremissionen beregnes for hvert staldafsnit som forskellen mellem lugtemissionen fra husdyrbruget i nudrift beregnet ud fra de emissionsfaktorer, der er gældende på afgørelsestidspunktet, og lugtemissionen fra husdyrbruget inklusiv det ansøgte (ansøgt drift). Nudriften forstås som den hidtil lovlige drift, jf. § 32.” Skal det forstås sådan, at lugtemissionen i både nudrift og ansøgt drift beregnes ud fra antal m² produktionsareal? Således, at hvis der udelukkende produceres videre med samme dyretype i eksisterende lovlige stalde på uændrede antal m², hvor der ikke er begået kontinuitetsbrud, så har kommunen mulighed for ud fra en konkret vurdering at meddele tilladelse eller godkendelse efter stipladsmodellen, såfremt minimum 50 % af geneafstanden overholdes? (Og under forudsætning af at der ikke overskrides en stipladsgrænse på 2.000 slagtesvin, 750 årssøer eller 40.000 fjerkræ.) Eller ligger der noget andet i formuleringen?


Svar

Dette svar er revideret den 09-11-2017.

Miljøstyrelsen må principielt afstå fra at af- eller bekræfte, om den såkaldte 50 pct.-regel under de givne forudsætninger kan anvendes ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission.

Det skyldes, at den underliggende og væsentlige problemstilling angår, at der ved ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b skal fastlægges ammoniak- og lugtemissionerne fra produktionsarealet i nudrift efter navnlig § 29 samt § 32, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (”husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen”).

I den forbindelse har de særlige regler for at fastlægge produktionsarealet i nudrift efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29 samt 32, stk. 2 og 3, nøje sammenhæng med de almindelige regler for at beregne ammoniak- og lugtemission fra staldafsnit m.v. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 20 og 21. Herunder skal ammoniak- og lugtemission netop ikke kun beregnes på baggrund af produktionsarealets størrelse i kvm, men også emissionsfaktorerne for dyretyper og staldsystemer m.v.

Det er først, når ansøger har fastlagt produktionsarealet i nudrift, og kommunen har vurderet, at denne fastlæggelse er retvisende, at der som led i sagsbehandlingen af ansøgningen kan nås til det punkt, hvor det kan vurderes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, om den såkaldte 50 pct.-regel kan anvendes ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission.

Det bemærkes herudover, at hvis det i en ansøgningssag bliver relevant at anvende 50 pct.-reglen, så er der tale om en undtagelsesregel ved fastsættelse af genekriteriet for lugtemission, og at der ikke er et ubetinget retskrav på at anvende reglen, samt at reglen skal anvendes restriktivt.

Dette fremgår af Miljøstyrelsens både ældre og nye Wikivejledning samt af side 32 i høringsnotat efter ekstern høring af udkastet til den udgave af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der er udstedt som bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken