Hvordan inddrages et kumulationsbrug i en konkret OML-beregning

24-02-2020

Spørgsmål

Spørgsmål: Hvilken OML-beregningsmetode skal der bruges for kumulationsbruget? Case 1: En eksisterende produktion ønsker at gå fra dyre-enheds-modellen til stiplads-modellen i uændret produktionsanlæg. Lugtgeneafstanden i Husdyrgodkendelse.dk er ikke overholdt. Der er en byzone i en afstand af 800 meter fra projektbruget. Den beregnede lugtgeneafstand er 790 meter, men da der skal kumuleres med et husdyrbrug bliver geneafstanden 869 meter. Det betyder, at lugtgenen i den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i husdyrgodkendelse.dk ved byzonen overskrides når geneafstanden forøges med 10 % pga. kumulation. Det er fra politisk side i kommunen besluttet, at der ikke dispenseres efter 50 % reglen, så problematikken kan ikke løses ad den vej. Overskridelsen er på den ny lugtmodel og der kan derfor foretages en konkret OML beregning baseret på specifikke beliggenheds- og lugtemissions-data. Projektbruget etablerer ændringer af ventilationsafkast som virkemiddel og foretages konkret OML-beregning. Spørgsmålet er: Hvilken metode skal der bruges? 1) Skal den konkrete OML-beregning baseres på specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data for både kumulationsbruget og projektbruget, jævnfør HELPDESK-svaret af 11/10/2019 citat: Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, skal alle relevante punktkilder, der i første omgang vurderedes til at have en kumulativ virkning, inddrages i denne mere præcise beregning” https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/kumulationsbrug-i-lugtberegningen-og-oml/ eller alternativt 2) Kan den konkrete OML-beregningen baseres på det samme kumulationsgrundlag, som er gældende for den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen, det vil sige, en standardiseret øgning af lugtgenegrænsen for projektbruget med hhv. 10 eller 20 % afhængigt af antal kumulationsbrug? Hvis man altid skal bruge metode 1) så følgende underspørgsmål: Underspørgsmål A: Hvordan skal brugen af specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data fra kumulationsbruget håndteres i de tilfælde, hvor kumulationsbrugets største lugtgene er efter FMK modellen? Underspørgsmål B: Vil brugen af specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data fra kumulationsbruget betyde, at ændringer i produktionen på kumulationsbruget samtidig bliver en ændring i forudsætningerne for kumulationsvirkningen på projektbruget? Noter til underspørgsmål B: Spørgsmålet er relevant da kumulationsbruget alene har mulighed for at øge/ændre produktionen uden at overskride lugtgenekriteriet i By-zonen, og grundet projektbrugets store afstand til By-zonen, er kumulationsbruget ikke underlagt kravet om kumulation. Hvis Metode 1 altid skal bruges, og underspørgsmål B besvares med JA, resulterer det i, at projektbrugets retstilstand ændres afhængigt af ændringer i produktionen på kumulationsbruget. Den situation kan ikke opstå, når den standardiserede kumulationsberegning fra den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen bruges. Dermed bliver der stor forskel på projektbrugets retsstilling afhængigt af om der er lavet en konkret OML-beregning eller om lugtgeneafstanden er beregnet med den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen i Husdyrgodkendelse.dk. Underspørgsmål C: Det aktuelle projektbrug er et IE brug og underlagt krav om revurdering. Kan myndigheden i forbindelse med revurderinger eller påbud, som følge af lugtklager, kræve tiltag baseret på en konkret OML-beregning af den samlede lugtgeneberegning inklusive kumulationsbrugets specifikke beliggenheds- og lugtemissions-data, når årsagen til overskridelsen af lugtgenekriteriet er en ændring i kumulationsbruget, som er sket efter, at projektbrugets tilladelse er blevet taget i brug? Underspørgsmål D: Hvis der skal bruges specifikke beliggenheds- og lugt-emissions-data for kumulationsbrug, hvordan skal planlovens § 15b, stk. 1 og 2 så håndteres?


Svar

Det er metode 1, der skal anvendes.

Det fremgår af husdyrgodkendelses bekendtgørelsens bilag 3, afsnit B: ”Den standardiserede spredningsberegning efter OML-modellen, der er indeholdt i Miljøstyrelsens lugtmodel, kan på baggrund af ansøgningen erstattes af en konkret spredningsberegning efter OML-modellen. Spredningsberegningen udføres på baggrund af mere detaljerede oplysninger om det ansøgte husdyrbrug, og i tilfælde af kumulation med andre husdyrbrug, oplysninger om disses beliggenhed og lugtemission.”
Se også afsnittet ”Særligt om beregning efter OML-modellen” i husdyrvejledningens kap. 13 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#A2

Af vejledningen fremgår videre: ”Ansøger kan indhente oplysninger om den tilladte produktion for de kumulationshusdyrbrug, der skal indgå i beregningen, hos kommunen. Oplysningerne om produktionens størrelse på de husdyrbrug, der skal indregnes i OML-beregningen, omregnes på baggrund af normtal, til en omtrentlig lugtemission, som så bruges i OML-beregningen eventuelt med angivelse af et enkelt lugtafkast for denne ”anden lugtkilde”. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt med detaljerede oplysninger om afkastenes placering og højde mm. Det er op til kommunen at vurdere, om beregningens forudsætninger er rigtige og tilstrækkelige til at vurdere lugtgenerne hos naboerne.”
Vedr. underspørgsmål A: Hvilken model, der giver den længste geneafstand for en selvstændig beregning for kumulationsbruget, har ikke betydning for indregning af lugtbidraget fra kumulationsbruget i den konkrete OML-beregning for det ansøgte husdyrbrug. Her indregnes oplysningerne om beliggenhed og lugtemission for kumulationsbruget.
Vedr. underspørgsmål B: Det konkrete bidrag fra kumulationsbruget indregnes i forbindelse med den konkrete OML-beregning, der danner grundlag for kommunens konkrete afgørelse om godkendelse/tilladelse på den ansøgte husdyrbrug. Det forhold, at der evt. senere sker ændringer på kumulationsbruget vil ikke påvirke den meddelte godkendelse/tilladelse. Søger husdyrbruget senere en ny tilladelse/godkendelse, hvor der igen lægges en konkret OML-beregning til grund, vil kumulationsbruget igen skulle indregnes.
Vedr. underspørgsmål C: Kommunen kan kun udstede påbud begrundet i forhold på det husdyrbrug som godkendelsen omfatter. Ændringer på et andet husdyrbrug (incl. et husdyrbrug hvorfra der er indregnet kumulation), kan ikke føre til andet resultat.

Vedr. underspørgsmål D: Spørgsmålet drejer sig om planloven, som hører under Erhvervsstyrelsens område. Miljøstyrelsen har efter Erhvervsstyrelsens ønske tidligere orienteret om mulighederne for at estimere lugt fra husdyrbrug i forbindelse med lokalplanlægning, og Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunerne så vidt muligt anvender den nyeste faglige viden om lugtemission og lugtspredning i omgivelserne.
Miljøstyrelsen henviser dog til Erhvervsstyrelsen, hvis kommunerne har brug for vejledning om, hvad der i planlovens § 15 b forstås ved ”belastet af lugt”, hvilke rammer, der evt. er for vurderingen heraf, og hvilket råderum kommunen har for valg af metode til at vurdere lugtbelastningen i et område.
Se også tidligere helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/lugtberegning-ved-lokalplanlaegning/
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken