Forbudszone på 50 m

02-01-2018

Spørgsmål

En ejendom med søer, smågrise og polte sender en ansøgning ind efter produktionsareal. Nudrift og ansøgt drift er ens og lugt er overholdt; men poltestalden ligger mindre end 50 m fra nabobeboelse. Er det ok jf. § 6 stk. 1 punkt 4 i husdyrgodkendelsesloven? Reelt søges der om fulde stalde, så der vil komme flere dyr både i nærmeste stald og hele staldanlægget. Før august 2017 var der en beregning på 15.000 LE fra staldanlægget. Efter august 2017 er der en beregning på 23.000 LE fra staldanlægget. I den nye ansøgning er der 23.000 LE i både nudrift og ansøgt drift, så forureningen øges ikke.


Svar

Det faste afstandskrav udløses kun ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg m.v., der medfører forøget forurening. Hvis der ikke sker en forøgelse af lugtemissionen/ forureningen som led i et husdyrbrugs overgang til stilpladsmodellen, vil et lovligt placeret, eksisterende staldanlæg (poltestalden), der aktuelt ligger mindre end 50 m fra nabobeboelse, derfor ikke kunne pålægges at opfylde afstandskravene efter husdyrbruglovens § 6, stk. 1, nr. 1-4.

Ved en overgang til stipladsmodellen skal beregningen af lugtemissionen foretages på baggrund af antal m² produktionsareal, og lugtemissionen vil derfor kunne beregnes til at være den samme både før og efter ændringen, når der skiftes til stipladsmodellen (i dette tilfælde en lugtemission beregnet til 23.000 LE).

Som led i den nye miljøregulering af husdyrhold fra den 1. august 2017 anvendes ny faglig viden. I den sammenhæng forøges lugtemissionen kun, hvis der er et større produktionsareal. Hvis der ikke er et større produktionsareal, og der er tale om den samme dyretype før og efter, sker der ikke en forøgelse af lugtgenerne fra stalden, selvom der produceres flere dyr.

Sagen skal stadig vurderes på alle kriterier i forhold til beregningerne i husdyrgodkendelse.dk og andre krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Se især den samme bekendtgørelses § 23, stk. 2, jf. stk. 1. Efter det oplyste er lugtgenekriteriet i denne sag overholdt med de 23.000 LE. Hvis lugtgenekriteriet ikke var overholdt med den beregnede lugtemission, ville kommunen skulle vurdere, om den ønskede overgang til stipladsmodellen alligevel kunne accepteres ved at bruge 50 %-reglen (da lugtemissionen ikke øges).

Det er også en vigtig opgave at få fastlagt den lovlige nudrift efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 3, så kommunen sikrer sig, at det er de samme produktionsarealer, der anvendes efter overgangen til stipladsmodellen, som det var i den tidligere miljøgodkendelse, der var reguleret efter antallet af dyr. Se om de relevante kilder til at fastsætte den lovlige nudrift, og en henvisning til et afsnit i vejledningen om dette emne, i: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/fastsaettelse-af-nudrift.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken