Etapevis udvidelse, hvor lugt ikke er overholdt i alle etaper

09-11-2017

Spørgsmål

En udvidelse af et husdyrbrug er ansøgt med flere etaper indlagt. I etape 1 udvides dyreholdet kun lidt i en eksisterende bygning, der ombygges til stald. Beskyttelsesniveauerne herunder lugt er overholdt. I etape 2 ligger den store udvidelse. Beskyttelsesniveauet for lugt efter etape 2 er gennemført er ikke længere overholdt til nærmeste enkeltbolig. Ansøger er nu i forhandlinger med ejer af denne nabobeboelse om overtagelse heraf, så etape 2 kan realiseres. Kan miljøgodkendelse meddeles med vilkår om at etape 2 ikke må iværksættes før nabobeboelsen er ejet af ansøger?


Svar

Efter den § 14 i den tidligere lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kunne der godkendes yderligere planlagte udvidelser på nærmere angivne betingelser. I sammenhæng hermed fulgte det af § 33, stk. 2, i samme lov, at fristen for at udnytte den del, der omfatter planlagte udvidelser efter § 14, kunne fastsættes til 5 år imod en ”normalfrist” for udnyttelse på 2 år efter § 33, stk. 1, i samme lov.

På baggrund af disse regler var der kommunal afgørelsespraksis for at meddele godkendelse eller tilladelse til etapevis udvidelse m.v. af husdyrbrug, hvilket det tidligere Natur- og Miljøklagenævn anerkendte. Se f.eks. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 15. marts 2013, j.nr. NMK-132-00387, hvori nævnet bl.a. bemærkede: ”Formålet med betingelserne i § 14 er bl.a., at der ikke gives godkendelse til udvidelser/ændringer, som vil have en miljøeffekt, der ikke kan vurderes og reguleres (med vilkår) tilstrækkeligt på godkendelsestidspunktet.”

Ved lov nr. 204 af 28. februar 2017 om husdyrbrugloven m.fl. blev der indført en 6-årig udnyttelsesfrist efter husdyrbruglovens § 59 a, og i sammenhæng hermed blev ovennævnte § 14 ophævet.

Dertil følger det nu af § 23, stk. 1, i den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, at der ikke kan meddeles godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår. Underforstået, at der skal være tale om en udvidelse m.v., hvoraf miljøeffekten ”kan vurderes og reguleres med (med vilkår) tilstrækkeligt på godkendelsestidspunktet”.

I forhold til en ansøgning om godkendelse eller tilladelse, der er indgivet fra og med den 1. august 2017, kan der således ikke meddeles godkendelse eller tilladelse til en etapevis udvidelse (fx under hensyn til forskellige udnyttelsesfrister, angivet med åremål, for de enkelte dele af en samlet udvidelse m.v.). Godkendelsen eller tilladelsen skal som helhed være udnyttet inden for 6 år.      

Nævnets bemærkning fra NMK-132-00387 om miljøeffekter af en udvidelse m.v., der skal kunne vurderes og reguleres (med vilkår) tilstrækkeligt på godkendelsestidspunktet, ses dog at kunne knyttes til nye godkendelser eller tilladelser som et alment hensyn eller kriterium.       

Kommunen kan således fastsætte vilkår for en godkendelse eller tilladelse, at en nærmere bestemt del af en ansøgt udvidelse kun kan iværksættes, hvis ansøger erhverver den nabobeboelse, der giver problemer i forhold til lugt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken