Er kg dyr på stald helt uden betydning for lugtemissionen

17-12-2018

Spørgsmål

Vi modtager en del ansøgninger om miljøtilladelse/-godkendelse af svineproduktioner, der er omfattet af 50 % reglen. Altså produktioner, der ikke kunne udnytte anmeldelse af ”fulde stalde” i den gamle husdyrgodkendelseslov. I forbindelse med nabohøringer modtager vi høringssvar/henvendelser, hvor naboer undrer sig over, at mængden af dyr på stald skulle være uden betydning for lugtgenerne. De mener at have oplevet udsving i lugt fra de eksisterende produktioner afhængig af mængden af dyr i staldene. Vi har lidt svært ved at forklare dem, ”at sådan er det altså” – nok fordi vi heller ikke selv helt forstår/accepterer det. På den anden side har vi svært ved at give vores politikere argumenter for at sige nej til tilladelse/godkendelse efter 50 % reglen, når nu sagkundskaben siger, at det er staldarealet, der har betydning for lugten fra stalden. Det betyder i praksis, at alle, der ikke kunne komme igennem med en ”fulde stalde”-anmeldelse, nu kan komme igennem med en tilladelse/godkendelse efter den nye husdyrbruglov. Af baggrundsrapporten til arealbaseret lugtberegning fra Århus universitet ”Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning Del 2: Emissionsfaktorer” https://tidsskrift.dk/bce/article/view/25214/22140 fremgår det (s. 78), at: "Det skal bemærkes, at de beregnede lugtemissionsfaktorer forudsætter drift med løbende flow af dyr ind og ud af staldene på ejendomsniveau, fx ugedrift. Ved alt-ind-alt-ud drift på ejendomsniveau stiger dyrevægten i stalden og dermed lugtemissionen per m2." Det siger jo ret klart, at kg dyr på stald er af betydning for lugtudledningen. Vi er helt med på, at den del af behovet for "fulde stalde" skyldes kortere produktionstid, men vi mener også, at det i nogen grad skyldes generelt bedre udnyttelse af stalden f.eks. kortere tid med tomme stier. Og det giver flere kg på stald. Den helt store spørgsmål opstår jo så ved alt-ind-alt-ud drift, hvor der er ”antal dyr” * ”afgangsvægt” kg dyr på stald. Her siger ovenstående citat fra rapporten vel, at beregningen i husdyrgodkendelse.dk (der er baseret på gennemsnitsvægt) ikke holder? – Med mindre vi i vores tilladelser/godkendelser stiller vilkår om ”ugedrift” eller ”ikke alt-ind-alt-ud”, som vel er i strid med princippet om godkendelse af staldareal (?), så risikerer vi en væsentlig større lugtudledning end forudsat i beregningerne?


Svar

Når kommunen skal vurdere, om de vil give dispensation fra geneafstanden på baggrund af 50% reglen er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at der er tale om en konkret fravigelsesmulighed for kommunen, ikke en generel undtagelse. Kommunen skal først tage stilling til, om betingelserne i § 33 overhovedet kan overholdes. Dernæst om kommunen vil give dispensation.

Nudrift er i høj grad et spørgsmål om fastlæggelse af lovlige produktionsarealer, men ikke kun et spørgsmål om produktionsarealer. Dvs. man fastlægger, hvad den eksisterende tilladelse/godkendelse giver ret til (antal dyr, stipladser, areal m.v.) og overvejer om noget kan være faldet bort (som følge af manglende udnyttelse eller kontinuitetsbrud). Problemstillingen omkring et stigende antal dyr/kg dyr i ansøgt drift opstår som et spørgsmål om fastlæggelse af nudrift i relation til 50%’s reglen, når man overgår fra gammel model til stipladsmodel.

 

Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen beslutte, om den vil give en dispensation. I disse overvejelser kan der indgå mange faktorer som f.eks., om der ofte klages over lugt i forbindelse med driften på husdyrbruget, hvorvidt geneafstanden der overskrides er til mange boliger eller færre boliger, og om overskridelsen af afstandskravet er stor eller lille.

 

Det er miljøstyrelsens vurdering, at kommunerne kan inddrage alle sagens omstændigheder, herunder også forhold vedr. driftsformen m.v., f.eks. om der før var en meget ekstensiv udnyttelse og nu overgås til en meget intensiv produktionsform. Forudsætningen for stipladsmodellen er, at lugtemissionen primært afhænger af produktionsarealets størrelse og ikke af antallet af dyr, hvilket også fremgår af bemærkninger til loven. Dog viser det faglige grundlag at en stor forskel på intensiteten, kan have en effekt på lugtemissionen.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken