Byzonelokalplan til erhverv og lugtgenegrænse

13-10-2020

Spørgsmål

Kan der ses bort fra lugtgenegrænsen i forhold til byzone, såfremt lokalplanen for området har fastlagt anvendelsen til erhverv i klasse 3- 5 og der ikke er lugtfølsom anvendelse inden for området?


Svar

Miljøstyrelsen har forstået spørgsmålet således, at det vedrører, om der kan fraviges fra lugtgenekriteriet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 1, hvoraf det fremgår, at geneniveauerne for lugt maksimalt må være: 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i områder omfattet af § 6, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven, såfremt lokalplanen for området har fastlagt anvendelsen til erhverv i klasse 3- 5 og der ikke er lugtfølsom anvendelse inden for området.

Husdyrbruglovens § 6, stk. 1, nr. 1 omfatter et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Det er alene i Husdyrbruglovens § 6, stk. 1, nr. 2, som omfatter områder i landzone, hvor lokalplanens formål har betydning for, om området er omfattet.

Det vil sige at så længe der er tale om byzone (et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde) har anvendelse ikke betydning for beskyttelsesniveauet og der er ikke mulighed for at se bort fra beskyttelsen.

Svaret er derfor nej.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken